fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet bebyggd med mindre stuga

Säljs via anbudsförfarande

5 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 15 sep kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
172,7 ha
Skogsmark
150,1 ha
Myr/kärr/mosse
15,4 ha
Väg och kraftledning
1,3 ha
Skog med restriktion
4,9 ha
Småhusmark lantbruk
1,0 ha
Virkesförråd
16 494 m3sk
Boyta
30 kvm
Antal rum
1 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SUNDSVALL TJÄRNSJÖN 1:11

Adress

Tjärnsjön 132 86495 Stöde

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet om cirka 172,7 hektar bebyggd med mindre jaktstuga / sommarstuga med enklare standard. Den produktiva skogsmarken uppgår till cirka 150,1 hektar med ett virkesförråd om 16 494 m³sk och en medelbonitet på 5 m³sk/ha. Fastigheten består av två skiften med god tillgänglighet, båda skiftena nås via vägar i gott skick. Det dominerade trädslagen är gran som upptar 76% av virkesförrådet följt av löv 18% och tall 6%. Den är belägen i Sundsvalls kommun mellan Hassela och Stöde vid Tjärnsjön. Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga / Sommarstuga

Byggnad i timmer med tak av plåt. Byggnaden inrymmer 1 rum och kök i öppen planlösning. Hall med förvaring. Kök med matplats, vedspis. Allrum med våningssängar och utgång till altan. Fastigheten är ej ansluten till elnätet utan enklare solcellsanläggning finns.

Loge / Garage

Enklare byggnad i trä med tak av plåt för förvaring.

Bastustuga

Byggnad av trä med tak av plåt. Inrymmer duschutrymme och vedeldad bastu.

Belägenhet och vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Sundsvall kommun mellan Hassela och Stöde vid Tjärnsjön. Efter väg 305 mellan Hassela och Stöde sväng av mot Ulvsjön, efter ca 5,2 km sväng höger mot Tjärnsjön, efter ca 6,8 km delar sig vägen, tag vägen i mitten och kör ca 700 meter och till vänster går en väg ner mot jaktstugan/ sommarstugan. Se även skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Fastigheten Sundsvall Tjärnsjön 1:11 är en bebyggd skogsfastighet som är belägen i Stöde socken, Sundsvalls Kommun. Fastigheten är bebyggd med mindre stuga, bastustuga och loge/garage.
Fastigheten består av två skiften med god tillgänglighet. Den totala arealen uppgår till 172,7 hektar varav 150,1 produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 16 494 m³sk varav ca 3 373 m³sk är föreslaget för slutavverkning och 3 177 m³sk för gallring. Det dominerade trädslagen är gran som upptar 76% av virkesförrådet följt av löv 18% och tall 6%. Skog i blandad åldersfördelning med en förskjutning mot gallringsskog , andelen obehandlad karlmark upptar 1% (1,5 ha) av arealen samt röjningsskog 23% (33,4 ha), gallringsskog 61% (91,5 ha) andelen S1, S2 och S3 uppgår till 16% (23,7 ha). Medelboniteten över planperioden uppgår till 5 m³sk per hektar.

Skogsuppgifter

Fältarbetet är utfört december 2020 samt framväxtberäknad till oktober 2021 av Holmen Skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. I skogsbruksplanen finns markberedning och plantering om 1,5 hektar samt röjning om 32,3 hektar inom 5 år och 22,2 hektar inom 5-10 år, eventuell köpare svarar för de lagstadgade skogsvårdsåtgärderna.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett område med nyckelbiotoper, lövbränna om drygt 4,9 hektar. Området med nyckelbiotoper omfattas av naturvårdsavtal. Samt flera områden som är bedömda som sumpskog. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur- eller fornlämningar på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige)

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Ortsjöns älgskötselområde.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag 1 695 850 kvm, areal enligt skogsbruksplan 172,7 ha. Arealdifferensen kommer ej att utredas vidare.

Vägar

Fastigheten har andel i Sundsvall Gålviken Ga:4 & Ga:5, Sörviggevägens samfällighetsföring. Vägen sträcker sig från Sörvigge till Snårkullen cirka 100 meter ifrån skifte tvås norra del. Vägavgift 408kr/år.
Fastigheten har även genom servitutsavtal väg från Norrhassel till skifte tvås södra del, Laråvägens vägförening. Vägavgift 250kr/år.
Holmen Skog äger vägen från väg 305 till Ulvsjön och Tjärnsjön. Ingen vägsamfällighet eller servitut finns skrivet för vägen.

Visning

Ingen visning sker av mark utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog. Byggnader visas vid separat visning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person som är bosatt senaste året i Stöde socken. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 4 600 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk personer.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av Köpeskillingen + 825 kr.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist i byggnaderna som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 15 sep kl 12:00

Säljs via anbudsförfarande: 5 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter