fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet Ambjörby

Utgångspris

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 26 jun kl 16:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Totalt 89 hektar varav 65 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 9 829 m³sk. Jakt inom Munkebols vvo.
Välkommen att själv besöka fastigheten och ta gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta.
Gå in på www.ludvig.se/fastigheter/ med dina mobila enhet och klicka upp Gårdskartan så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

TORSBY MUNKEBOL 1:23

Adress

Munkebol 68052 Ambjörby

Totalareal
89,4 ha
Skogsmark
65,1 ha
Skog med restriktion
2,3 ha
Myr/kärr/mosse
20,2 ha
Åkermark
1,3 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
9 829 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2020 av Mattias Widstrand. Denna har sedan justerats för 2021- 22 års tillväxt av Ludvig & co nu inför försäljning.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 65,1 ha med ett totalt virkesförråd om 9 829 m³sk varav 4 745 m³sk är S1 och S2 skog samt 868 m³sk i huggningsklass G2 . Beräknad medelbonitet är 4,3 m³sk/ha i snitt och årlig tillväxt 242 m³sk/år i medel under planperioden (med hänsyn till föreslagna åtgärder). Virkesförrådet är i medeltal 151 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där tall utgör 52%, gran 43% och löv 5%. Avverkningsförslag under planperioden (2022-2031) är totalt 3 142 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 827 m³sk samt gallring 1 315 m³sk.

Skogsvård

En aktivt brukad fastighet med sikte på produktion. I planen föreslagna skogsvårdsåtgärder är markberedning och sådd på 4,4 hektar samt röjning på 2,1 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

I fastighetens västra del mellan väg 62 och Klarälven finns öppen inägomark om ca 1,3 ha. Avd. 2 i skogsbruksplanen.
Här i området finns förberett för kommunalt vatten och avlopp.

Vägsamfälligheter

Fastigheten ingår i ett antal vägsamfälligheter. För år -22 var utdebiterade avgifter från dessa ca 3 733 kr.
De vägföreningar som fastigheten berörs av är:
Petsjövägens Samfällighetsförening, Grysjöåsen Vägsamfällighet, Ulvhedens Samfällighetsförening, Femtåvägarnas Samfällighetsförening och Helevetesvägens Vägsamfällighet.

Forn- och kulturlämningar

Några kulturlämningar finns registrerade i form av kolningsanläggningar. Kan även finnas andra skogliga kulturminnen, såsom kolbottnar och kolarkojor, som inte finns med i några inventeringar. För att bevara kulturlämningar i skogen, är det viktigt att de markeras.
Källa: Skogsstyrelsen

Naturvärden

Fastigheten ligger med en liten del inom Naturreservat Åskakskölen (Akt: 1737-p2019/5) som även är natura 2000-område (Akt: 1737-p07/34). Avd. 88 i skogsbruksplanen.
Finns även ett antal Nyckelbiotoper som berör Avd. 29, 30, 31, 32 och 38, 39 i skogsbruksplanen.
Källa: Skogsstyrelsen

Jakt

Fastigheten ingår i Munkebols vvo som omfattar 3 500 hektar. Här har man som fastighetsägare jakträtt för småvilt inom hela viltvårdsområdet. Se bifogad karta. Älgjakt bedrivs gemensamt och laget omfattar ca: 25-30 personer.
Fastigheten ingår även i Norra Ny öst kronhjortsskötselområde.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom distrikt Norra Ny, Torsby kommun. Här krävs förvärvstillstånd från Länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom enligt reglerna för glesbygd och omarronderingsområde. Ansökningsavgiften är för närvarande 4 600 kronor.
För juridiska personer gäller särskilda regler.
För ytterligare information se bilagd informationsbroschyr "Vem behöver Jordförvärvstillstånd".

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.
Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.
Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till pågående jakt, grannar mm.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Under förutsättning att eventuell ansökan om förvärvstillstånd beviljats.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 26 jun kl 16:00

Utgångspris: 2 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter