Skogsfastighet

Skogsfastighet 85 hektar

Utgångspris

7 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 30 sep, kl 23:59

Visning

  • Det går bra att besöka skog och mark på egen hand under sedvanlig hänsyn. Ta gärna hjälp av vår interaktiva Gårdskarta i din mobila enhet, t.ex. smartphone med gps-funktion.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
85,3 ha
Skogsmark
78,7 ha
Myr/kärr/mosse
1,4 ha
Berg/hällmark
0,7 ha
Övrigmark
0,4 ha
Väg och kraftledning
4,1 ha
Virkesförråd
13 770 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HULTSFRED MÖRLUNDA-BODA 2:2

Adress

Stora Boda

Om fastigheten

Väster om Mörlunda vid Stora Boda finner ni denna obebyggda skogsfastighet om 85 hektar. Den ligger väl samlad och har ett bra vägnät. Här finns ung, medelålders och äldre skog. Produktionsskog och naturvärden. Virkesförrådet är ca 13 700 m³sk. Medelboniteten bedöms till goda 7,5 m³sk per ha. Möjligheter till jakt och fiske. Strandlinje i Djupsjö och Boda göl.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i maj 2019 av Södra. Den har uppdaterats med de avverkningar som Södra utfört därefter. Den är dock inte framräknad med tillväxt för säsongen 2019 och 2020. Enligt planen beräknas tillväxten till 354 m³sk per år lika med ca 708 m³sk för två år. Virkesförrådet bedömdes 2019 till ca 13 065 m³sk och kan nu beräknas till ca 13 770 m³sk. Trädslagsfördelningen är 33 % tall, 45 % gran, 12 % löv och 10 % ädellöv. Medelbonitet 7,5 m³sk. Åldersfördelningen domineras av klasserna 0, 15, 55, 75, 85, 105 och 120+. Här finns växtlig ungskog och medelålders skog samt mogen skog att avverka.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering i avdelningarna 3:1, 13, 18, 20, 25, 28 och 29:1. Totalt ca 14,8 ha.

Säljaren förbinder sig att fullfölja ansvaret för återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering i avdelning 25, ca 3,4 ha. Markberedningen har redan utförts. Plantering sker förhoppningsvis nu under hösten 2020.
Det åligger köparen att överta ansvaret för övriga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Jakt

Jakten är upplåten 1 år i taget, muntligt avtal. Här finns framförallt älg, rådjur och vildsvin. Idag bedrivs älgjakten/jakten i ett jaktlag med en sammanlagd areal omkring 460 ha.

Fiske

Fiske i Boda göl och Djupsjö. Vanlig insjöfisk såsom aborre, gädda, mört, sutare.

Naturvärden

Det finns två nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. De berör avdelning 8 och 11. Nr 8 kallas "Lövängsrest med hamlade träd", bergbundet område om ca 0,4 ha. Avdelning 11, "Lövnaturskog" om ca 5,6 ha. Naturskog med gamla grova lövträd samt en bäck som slingrar sig fram genom området. Värdefull för många fågelarter.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten. Kulturlämningar finns i form av odlingsspår.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i glesbygdsområde inom Hultsfreds kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson och normalt 7100 kr för juridisk person.

Visning

Det går bra att besöka skog och mark på egen hand, under sedvanlig hänsyn.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta/skogskarta på vår hemsida. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig, i vilken skogsavdelning, samt se skogliga uppgifter för aktuell avdelning. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Områdesbeskrivning

Ca 7 km till Mörlunda. Ca 28 km till centralorten Hultsfred. Ca 18 km söderut finns samhället Fågelfors. Ca 16 km österut finns samhället Bockara.

Mörlunda
Potatis från Mörlunda är ett känt begrepp liksom sågverket Bergs Timber AB. På orten finns butik, bensinstation, sporthall, skola och apotek. Törnvalls Möbler i Mörlunda är en av regionens största möbelaffärer. Mörlunda GIF och innebandyklubben Svala är två mycket aktiva föreningar.

Emådalen kring Mörlunda och Tveta är av utomordentligt stort kulturhistoriskt värde. I detta stora öppna landskap har folk levt och verkat från stenåldern och fram till våra dagar. Området är rikt på fornlämningar, som stenåldersboplatser, gravrösen, slagghögar,m.m.

Här finns medeltida bybildningar som radbyar och klungbyar. Tveta kyrka från 1100-talet är kommunens äldsta och en populär kyrka för bröllop. Mörlunda kyrka från 1845 är byggd på platsen för två tidigare kyrkor.

I slutet av 1800-talet fanns i Mörlunda pottaskefabrik, kimröksbruk, mjölkvarnar och sågkvarnar. I början på 1900-talet startades snickerier och möbelfabriker. I dag dominerar sågverken.

Jordbruket har och har alltid haft stor betydelse för bygden och Mörlundapotatisen är ett välkänt begrepp.

Den vilda Moredalen med More kastell är Kalmar läns enda kanyon.

Mörlundaslätten och Ryningen är mycket fina platser för att skåda fågel.

Källa: Hultsfreds kommuns hemsida

Vägbeskrivning

Från Mörlunda tag väg 671 söderut och sväng höger mot Åkerö, passera Emån och jordbruksbygden, först Tigerstad och sedan Åkerö. Efter Åkerö är det ca 3 km kvar till Stora Boda.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 38 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter