fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet 75 hektar

Utgångspris

6 400 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 15 Nov

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Jakt pågår främst den 9-10/10, 23/10 och 7/11.

    Gå på visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

    I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
75,5 ha
Skogsmark
55,7 ha
Berg/hällmark
12,3 ha
Inägomark
7,5 ha
Virkesförråd
8 817 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄSTERVIK ULLEVI 11:1

Adress

Gamleby Gamleby

Om fastigheten

Cirka 55 hektar välskött produktiv skog med en ovanligt jämn åldersfördelning. Virkesförråd om ca 8 800 m³sk varav 80 % är tallskog. Boniteten har bedömts till 7,2 m³sk. Skogen har ett inslag av vacker öppen hagmark om ca 7 ha och en trevlig variation. Goda jaktmöjligheter. I området finns kronhjort, vildsvin, älg och rådjur.

Utgångspris: 6 400 000 kr. Bud senast: 21-11-15

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av Södra i mars i år, 2021. Virkesförrådet bedömdes då till ca 8 450 m³sk eller 152 m³sk/ha och boniteten till 7,2 m³sk/ha/år. Av förrådet är ca 80 % tall, 13 % gran och 7 % löv. Här slipper man bekymmer av granbarkborre. Tillväxten beräknas i nuläget till ca 360 m³sk per år och efter 2021 års växtsäsong beräknas förrådet till ca 8 800 m³sk.

Skogsmarken ligger väl samlad i ett fyrkantigt skifte med raka gränser. Marken sträcker sig sydväst upp på en ås vilket innebär bördiga sluttningar. Uppe på åsen finns en del bergbunden kargare mark, överlag är boniteterna goda på fastigheten. Tall dominerar kraftigt, främst på höjderna. I sluttningen ner mot inägomarken växer främst gran och björk med inslag av tall. Skogstillståndet bedöms mycket gott, fastigheten är välskött med jämna och välslutna bestånd. Åldersfördelningen är jämn med skog i alla åldrar, dock med underskott av föryngringsmogen skog i dagsläget. Ca 100 m³sk bedöms mogen idag och ca 3440 m³sk bedöms avverkningsbar. Den åldersklass som sticker ut något är 45-årig skog, mao den ålder där skogen kan förväntas ha hög löpande tillväxt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägar

Andel i gemensam byväg som medger god direkt tillgång till fastighetens skogsmark.

Naturvärden

Det finns inga registrerade höga naturvärden eller nyckelbiotoper. Fastigheten har enligt skogsbruksplanen flera områden med naturvärden i skogsmarken, bl.a. hällmarker, fd betesmark och sumpskog. Med de i skogsbruksplanen avsatta naturvårdsområdena uppfyller fastigheten enligt planläggaren certifieringskraven om minst 5% avsatt skogsmark.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerad fornlämning, en hällristning i åkermarken mellan skogen och väg E22. I området kring gamla torpmiljön Gröningsbo finns kulturlämningar i form av stenmurrar och odlingsrösen. De avdelningar i skogsbruksplanen som berörs är utmärkta på kartan samt i avdelningsbeskrivningen under respektive avdelning. Forn- och kulturlämningar är skyddade enligt lag.

Jakt

Jakträtten är upplåten via skriftligt 1-årigt avtal. Tillträddes den 1 juli 2017. Uppsägning ska ske 6 månader före avtalstidens utgång. Goda jaktmöjligheter på framförallt kronvilt / kronhjort, vildsvin, rådjur och älg. Ingår idag i ett jaktlag ihop med flera fastigheter samt i älgskötselområde.

Inägomark

Enligt skogsbruksplan ca 7,5 ha. Tidigare SAM-ansökan innefattar 6,5 ha varav 5,2 ha åker och 1,3 ha bete.

Delförsäljning

Det finns möjlighet att lämna bud på olika delar av fastigheten:
1. Gården. Gårdscentrum med byggnader ihop med all mark öster om väg E22. Totalt ca 4,8 ha. Utgångspris: 5 600 000 kr.
2. Åkermarken. Mellan skogen och väg E22. Totalt ca 18 ha, enligt EU-ansökan ca 17 ha brukad åkermark. Utgångspris: 2 600 000 kr.
3. Skogen. All skogsmark och berg samt inägomarken om ca 6,5 ha belägen inne i skogsskiftet. Totalt ca 75 ha. Utgångspris: 6 400 000 kr.

Fastighetsbildning

Vid en försäljning i delar behöver områdena bilda egna fastighet genom avstyckning eller överföras till av köparen ägd fastighet via fastighetsreglering. Säljaren har ansökt om avstyckning via lantmäteriet och står kostnaden för förrättningen. I det fall köparen önskar sammanlägga med egen fastighet via fastighetsreglering står köparen för lantmäterikostnaden.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Förvärvstillstånd

Privatperson behöver inte förvärvstillstånd i aktuell socken. Juridisk person behöver förvärvstillstånd.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Jakt pågår främst den 9-10/10, 23/10 och 7/11.

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.

Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt.

I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Gamlebys historia som stad; benämndes från 1200-talet för Westerwijk. År 1433 befallde Sveriges konung borgarna i Westerwijk att slå ner sina bopålar närmare havet vid Stegelöt eller på det ställe där Västervik nu ligger och tog namnet Westerwijk med sig. Gamla Westerwijk kallades "gambla byn” och därefter blev benämningen Gamleby.

Gamleby är Västerviks kommuns näst största tätort.

Området kring Gamleby tillhör en av de tätaste fornlämningsområdena i Sverige och inrymmer unika möjligheter till studier av de förhistoriska samhällena. Tätorten har bevarat en flerhundraårig stadsplan samt lämningar efter den medeltida staden Gamleby, en föregångare till Västervik. Den oreglerade och fritt framväxta bebyggelse som trängs runt torget och mot ån återspeglar en situation som sannolikt varit rådande sedan medeltiden. För 1000 år sedan var Gamleby en av landets 10 största städer. Gamleby är äldre än Stockholm.
Källa: www.gamleby.se

Vägbeskrivning

Se bilagda kartor och ta hjälp av gårdskartan med gps-funktion.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 15 Nov

Utgångspris: 6 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter