fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet 66 ha

Högstbjudande

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 13 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
66,5 ha
Skogsmark
48,3 ha
Skogsimpediment
17,4 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Virkesförråd
7 345 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HALMSTAD TORBJÖRNHULT 1:9

Om fastigheten

Skogsfastighet utan byggnader med angränsande sjö på totalt 66,5 ha varav 48,3 ha produktiv skogsmark. Bonitet 8,7 m³sk. Virkesförråd ca 7350 m³sk med god åldersfördelning. Säljaren förbehåller sig jakträtten.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten saknar byggnader

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad hösten 2020 av Södra Skogsägarna. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med 2021.
Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 48,3 hektar, med ett uppskattat virkesförråd om totalt 7 345 m³sk varav ca 2 900 m³sk är slutavverkningsmogen skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Fastigheten har en relativt jämn ålderklassfördelning men med viss tyngdpunkt (ca 16 % av arealen) i gallringsskogar i huggningsklass G1. Medelboniteten uppgår till 8,7 m³sk per hektar och år.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Skogsvårdsarbetet är väl utfört av nuvarande ägare så det bedöms inte finnas något eftersläpande behov av röjning eller plantering.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Säljaren kommer att förbehålla sig jakträtten i 10 år alternativt fortsatt del i jaktlaget. Jaktbart vilt i området är framförallt vildsvin, älg och rådjur. Fastigheten ingår i Torups Västra älgskötselområde. I området finns även en mindre stam av dov- och kronhjort.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Vindkraft

Det finns inga aktuella planer för vindkraftsetablering i området enligt markägaren. Enligt Halmstad kommuns vindbruksutredning ligger fastigheten i ett område där vindkraftsetablering inte är utesluten men djupare utredning behövs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kan komma att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 13 Dec

Högstbjudande: 6 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter