fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet, 40 ha, Grinderum

Utgångspris

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 28 jun kl 12:00

Visning

  • Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark. Under sedvanlig hänsyn till skog, jordbruk, eventuell jakt, grannar och så vidare.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,3 ha
Skogsmark
37,3 ha
Inägomark
2,3 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
1 983 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VIMMERBY GRINDERUM 4:31

Adress

Västra Grinderum Vimmerby

Om fastigheten

Grinderum, Vimmerby
Skogsmark om 37 hektar i ett samlat skifte med god tillgång till väg. Hög andel växtlig ungskog och gallringsskog. Virkesförråd om ca 2 000 m³sk. Tillväxten beräknas till ca 180 m³sk per år, förrådet ökar med ca 9 % under ett år! Skötta och lättbrukade bestånd med bra skogsproduktion. Jakt. Inga byggnader. 2 ha fin åkermark.
Utgångspris: 2 900 000 kr
Försäljningssätt: Bud senast 2021-06-28.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i juni 2020 av Henrik Rosberg och innefattade då en större fastighet. Planen har nu delats upp av Ludvig & Co för att visa information om aktuellt objekt - fastigheten Grinderum 4:31. Planen har ej uppdaterats med beräknad tillväxt för det år som gått, ej heller med utförda åtgärder. Nedan följer en förteckning av de åtgärder som enligt säljaren utförts efter att planen upprättades.

Skogsarealen är 37,3 ha. Virkesförrådet som har bedömts till ca 2 000 m³sk utgörs till stor andel av växtlig ung- och gallringsskog. Medelboniteten är uppskattad till 8,3 m³sk/ha. Tillväxten beräknas enligt planen i nuläget till ca 180 m³sk på en säsong vilket motsvarar en ökning med ca 9 % på ett år. Under planperioden omfattande 10 år beräknas tillväxten till ca 1 800 m³sk, mao ca 90 % av dagens förråd. Skogen är främst i åldersklasserna 5-35 år vilket innebär att den löpande volymtillväxten kan förväntas öka framöver när ungskogen utvecklas till medelålders skog.

Goda möjligheter för skogsskötsel och skogsproduktion samt förmånliga terräng- och drivningsförhållanden. Väl utbyggt vägnät genom fastigheten, relativt korta terrängtransportavstånd. För möjlighet till framtida naturvård och valmöjligheter/diversifiering finns ett gott inslag av olika lövträd bevarat i ungskogen.

Utförda åtgärder efter planens upprättande:
• Avd 1. Naturvårdshuggning är genomförd.
• Avd 8. Markberedning utförd och plantering av tall har skett under maj 2021.
• Avd 10. Första gallring genomförd på delen norr om skogsväg.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar fastigheten. Det finns en kulturlämning i form av bebyggelselämningar efter torpet Hanshult. Sentida torpställe bestående av några husgrunder varav en med skorstenslämning, en källargrund, ett litet gjutet foderbord finns kvar där den gamla ladugården stod, runt omkring finns odlingsrösen och enstaka stenmurar. Den före detta tomten utgör en trevlig liten ängsmark, numera till gagn för det vilda, med gräs, körsbärsträd, lönnar osv.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen

Jakt

Jakträtten följer med fastigheten och övergår på tillträdesdagen. Jaktmöjligheter på främst rådjur, vildsvin och älg. Marken ingår idag i ett jaktlag ihop med närliggande marker.

Åkermark

Cirka 2,3 hektar åkermark väl samlad i södra delen av fastigheten.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är upplåten via 1-årigt avtal.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Vimmerby kommun det senaste året. T.ex. där fastigheten är belägen, dvs inom Frödinge socken. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark. Under sedvanlig hänsyn till skog, jordbruk, jakt och naturvårdsintressen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Byn Västra Grinderum ligger vackert vid sjön Grindeln. Cirka 2 km norr om sågverket i Hällerum (Frödinge Hällerum AB). Ca 8 km söder om Långbrössle vid väg 40. Till Vimmerby är det ca 10-15 km beroende på vägval. Ner till Tuna samhälle är vägsträckan ca 9 km.

Västra Grinderum består av fem gårdar som ligger på den västra sidan om sjön Grindeln, på den andra sidan sjön ligger dess tvillingby Östra Grinderum.

Historik
Västra Grinderums historia går långt tillbaka och det finns uppgifter om tidiga stenåldersbosättningar här. Västra Grinderum var under många år, då det ägdes av "frälset", adliga familjer som ofta ägde fler gårdar och många av gårdarna brukades av lokala bönder. Dessa bönder hade dock inte äganderätt och gårdarna kunde inte gå i arv. I början av 1800-talet ägdes Västra Grinderum av den adliga släkten Klingspor och då främst av fänriken Fredrik Vilhelm Klingspor som också bodde på gården. År 1804 sålde han hela hemmanet till tre bönder som var från trakten men inte tidigare bott i Västra Grinderum. Det före detta säteriet och frälsehemmanet övergick till de tre bönderna som blev självägande hemmansägare med full nyttjande- och arvsrätt till sina hemman. Den skyldighet man hade kvar sedan frälsetiden till staten var att rusta en soldat, i det här fallet en ryttare och hålla honom med häst och torp.

I torpet Säby på Västra Grinderums ägor bodde den dragon som frälsebonden var skyldig att rusta till statens tjänst. På 1700-talet tjänade här fyra ryttare Segerhammar efter varandra. Säby tjänstgjorde som ryttartorp fram till början av 1800-talet när istället Herrehorva blev ryttarens hem. Byborna ansåg då att Herrehorva var mer dugligt som ryttartorp. Både Säby och Herrehorva låg upp i skogen mot Säfflods ägor. Inget av dem finns kvar idag. Källa: grindemo.com

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor. Använd gärna vår gårdskarta med gps-funktion.

Det är ca 8 km väg söderut från Långbrössle vid väg 40 mellan Vimmerby och Frödinge. Till Vimmerby är det ca 10-15 km beroende på vägval. Ner till Tuna samhälle är vägsträckan ca 9 km.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 28 jun kl 12:00

Utgångspris: 2 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter