fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet 36 hektar, Kristdala

Högsta bud

2 200 000 kr

Utgångspris: 2 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock ska hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en Gårdskarta på webben. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Anmäl intresse

  • Ny
  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Investeringsfastighet med hög andel ungskog.
Välarronderad – samlad i ett skifte med egen väg igenom. Ca 32 hektar skogsmark med en bedömd medelbonitet om cirka 6 m³sk.
Jakt: Viltet lockas av ungskogen med gott om foder i kombination med tillgången till vatten via fastighetens strand i Mösjön.
Egen väg utan genomfartstrafik.

Utgångspris: 2 500 000 kronor.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

OSKARSHAMN KRISTDALA KLOCKARGÅRD 1:105

Adress

Mösjön Kristdala Kristdala

Totalareal
36,1 ha
Skogsmark
31,7 ha
Impediment
0,9 ha
Övrigmark
0,4 ha
Vatten
3,1 ha
Virkesförråd
1 862 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra 2016-03-16.
Fastigheten utgörs nästan uteslutande av skogsmark.

En stor andel av skogen är ungskog med ökande tillväxt.
Tillväxten sedan skogsbruksplanen upprättades kan enligt planen beräknas till cirka 200 m³sk.
Se skogsbruksplanen för mer detaljerade uppgifter.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Avdelning 3, 6 och 8 beskrevs som kalmark när skogsbruksplanen upprättades, de kan idag klassas som röjningsskog med huggningsklass R1.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden. Källa: Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar. Källa: Riksantikvarieämbetet fornsök.

Vägar

Fastighetens vägnät är väl utbyggt och ger god tillgänglighet för exempelvis tillsyn, skogsbruk och jakt.

Jakt

Tillgång på älg, vildsvin och rådjur. Jakten är upplåten via 1-årigt avtal som löper jaktårsvis - från 1 juli till sista juni.

Fiske

Enligt lantmäteriförrättning/avstyckning 2015 har fastigheten tilldelats eget vattenområde i Mösjön. Enligt säljarna saknar fastigheten fiskerätt.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns ett mindre markområde som upplåtits till en mast för mobiltelefoni. Arrendet ger en årlig intäkt till fastighetsägaren.

Planer, bestämmelser mm

Östra delen av fastigheten ingår i detaljplanelagt område.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan komma att krävas för fysisk person.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger strax utanför Kristdala. Se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 900 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter