fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet 18 ha i Leksand

Utgångspris

900 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 2 nov

Anmäl intresse

Om fastigheten

En skogsfastighet om totalt 18 ha varav ca 17 ha produktiv skogsmark vid Böle fäbodar. I en historisk miljö med flera lämningar från gamla tiders jordbruk och fäbodliv ligger fastighetens inägomark vid fäbodarna. Skogsmarken sträcker sig upp på berget med gallrings och röjningsbestånd på tillväxt. Virkesförråd om ca 1730 m³sk i huvudsakligen G1-bestånd. Jakträtt i Kilen-Björkbergs VVO om ca 7600 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LEKSAND BÖLE 3:5

Adress

LEKSAND BÖLE 3:5

Totalareal
18,3 ha
Skogsmark
16,6 ha
Myr/kärr/mosse
0,2 ha
Inägomark
1,5 ha

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 18,31 ha
Areal enligt fastighetskarta: 18,31 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 18,3 ha

Skogsuppgifter

Det finns en skogsbruksplan upprättad med fältinventering i augusti 2023 av Dala planläggning. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 17 ha med ett virkesförråd om ca 1730 m³sk. Trädslagsblandning 48 % tall, 24 % gran och 28 % löv. Beräknad medelbonitet 6,6 m³sk/ha/år. Huvudsakligen yngre gallringsskogar med god tillväxt.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Det finns lagstadgade föryngringsåtgärder att utföra på 2,2 ha i form av markberedning och plantering av avdelning 1. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten ligger vid ett gammalt fäbodställe och berörs av ett antal registrerade forn- och kulturlämningsområden.
Fornlämning L2000:1424, Fäbod. RAÄ-nummer: Leksand 825:5
Fornlämning L1998:1639, Fossil åker. RAÄ-nummer: Leksand 2270
Fornlämning L1998:1730, Fäbod. RAÄ-nummer: Leksand 2267
Fornlämning L1998:1940, Område med fossil åkermark. RAÄ-nummer: Leksand 2275
Möjlig fornlämning L1998:1659 Område med fossil åkermark. RAÄ-nummer: Leksand 2274
Möjlig fornlämning L1998:3850, Fäbod. RAÄ-nummer: Leksand 2473
Övrig kulturhistorisk lämning L1998:1705,Fossil åker. RAÄ-nummer: Leksand 2262

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärde registrerade på fastigheten hos Skogsstyrelsen vid kontrolltillfället.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastigheten ingår i Kilen-Björkbergs VVO om ca 7600 ha. Ordförande Patrik Olsson.

Mer information och kontaktuppgifter finns på hemsidan för Kilen-Björkbergets VVO, se länk längre ner.
www.kilenbjorkbergsvvo.com

Fiske

Fastigheten har 8,95 % i fiskesamfälligheten LEKSAND BÖLE FS:2 avseende fäbodsamfällt fiske i Böle.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har 8,66 % andel i Leksand Böle S:1 avseende byvägarna i Böle.

Till fastigheten hör även andelar i LEKSAND KILEN GA:2 och LEKSAND HISVÅLA GA:3.

Rättigheter och belastningar

Det finns inga inskriva rättigheter eller belastningar i fastighetsregistret.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från lån och inteckningar.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde skogsmark: 703 000 SEK
Totalt taxeringsvärde: 703 000 SEK
Taxeringsår 2023
Taxeringsvärdet är : fastställt
Typkod: 110- obebyggd lantbruksenhet

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med fastighetsgränser, indelning, avdelningsdata som GPS-position i fält. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Gå på virtuell visning med Gårdskartan. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.

I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Fastighetsbeskrivning

Alla bilder i annonsmaterialet är arkivbilder.
Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträdet är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inägomark

Inägomarken omfattar ca 1,5 ha vid fäbodstället i Böle.
Det finns en äldre timmerbyggnad för lantbruksändamål bevarad invid inägan.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 2 nov

Utgångspris: 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter