fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet 101 Ha

Utgångspris

8 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 4 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
101,4 ha
Skogsmark
66,5 ha
Skogsimpediment
9,4 ha
Inägomark
3,0 ha
Övrigmark
10,1 ha
Väg och kraftledning
2,4 ha
Skog med restriktion
10,0 ha
Virkesförråd
11 750 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HALMSTAD AMBÖKE 1:37, 1:17

Om fastigheten

Skogsfastighet i god tillväxt med god jakt på vildsvin, rådjur och dovhjort. Extra inkomster från telemast. 66, 5 ha skog med virkesförråd på ca 11 700 m³sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Det finns nätstationer som ägs och förvaltas av kraftbolaget. Kraftbolagets byggnad är den som har taxeringsvärde. Utöver dessa finns en byggbod som används till jaktkoja och ytterligare en som används som vakkoja vid åtelplatsen .

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av AL Skogsdata 2018- 11-06. Skogsbruksplanen är därefter framräknad och innefattar årets tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 66,5 ha med ett virkesförråd om totalt 11 750 m³sk varav ca 5175 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Det finns idag ett behov av ungskogsröjning av ca 4,5 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Åkermarken uppgår till ca 3 ha, inget arrende utgår men marken ger bra bete till det vilda.

Jakt

Fastighetens variation och blandskogar erbjuder mycket bra förutsättningar för jakt och viltvård. På fastigheten finns en etablerad åtelplats och vakkoja. Jaktbart vilt i området är älg, rådjur, vildsvin och dovhjort samt sedvanligt småvilt. Jakten är fri för köparen på tillträdesdagen.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns en telemast som genererar en årlig intäkt på ca 12 000/år.

Naturvärden

I fastighetens södra del, i avdelning 76, är marken inlöst och ingår i Ullasjöbäckens naturreservat. Marken ingår fortfarande i Amböke 1:17 men brukanderätten är inlöst. Jakt får fortsatt bedrivas inom reservatet. Det finns även ett naturvärdesområde registrerat på fastigheten. Naturvärdet har avdelning 70 i skogsbruksplanen.

Julgransodling

Nuvarande ägare har odlat julgranar i kraftledningsgatan. Det finns en överenskommelse om odling i ledningsgatan med Svenska Kraftnät. Avtalet upphör vid ägarbyte. Önskar nästa ägare fortsätta odlingen behöver nytt avtal ingås för att undvika att granarna röjs bort.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kan komma att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 4 okt

Utgångspris: 8 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter