fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Säter

Säljs via anbudsförfarande

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 7 Dec kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,2 ha
Övrigmark
1,6 ha
Skogsmark
22,2 ha
Myr/kärr/mosse
1,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
3 990 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SÄTER INGEVALLSBO 5:18

Om fastigheten

Skogsfastighet om 3 skiften utanför Ingevallsbo mellan Säter och Smedjebacken. Fastigheten omfattar ca 25 ha mark varav 22ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 900 m³sk varav 1 300m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan:
Areal enligt fastighetsutdrag: 27,4800 ha, ej arealredovisat vattenområde.
Areal enligt fastighetskarta: 26,06 ha.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2021 av skogsfirma DSK Skog AB. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 25,2 ha, varav ca 22,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3990 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 6,9 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en övrig kulturhistorisk lämning av typen Kvarn med RAÄ-nr.: Silvberg 157:1, samt en möjlig fornlämning av typen Lägenhetsbebyggelse med RAÄ-nr.: Silvberg 158:1.

Förvärvstillstånd

För privatpersoner krävs inget förvärvstillstånd. Juridisk person skall alltid söka förvärvstillstånd, se information på länsstyrelsens hemsida.

Jakt

Fastigheten ligger inom Hyttorna ÄSO.

Fiske

Fastigheten ligger inom Gustafs FVOF.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten hr del i ett antal samfälligheter som rör mark, vatten och vägar

Taxeringsuppgifter

Typkod 110, obebyggd lantbruksenhet. Totalt taxeringsvärde 1 341 000 SEK, fastställt 2020.

Inteckningar

Fastigheten försäljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 7 Dec kl 14:00

Säljs via anbudsförfarande: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter