fbpx

Lantbruk

Skogsegendom över 500 ha i Rätan, Jämtland

Högstbjudande

14 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 20 nov

Anmäl intresse

  • Kolförråd 81 ton/ha

Om fastigheten

Nu finns chansen att förvärva en större skogsegendom i Rätan, i södra Jämtland på gränsen mot Härjedalen. Egendomen är fördelad på två större områden, det ena beläget vid den nordvästra sidan av Rätanssjön och det andra området sträcker sig från från byn Rätan och nordost mot Börmtjärnen. Större delar av egendomen utgörs av bördiga produktionsskogar i högproducerande ålder. Den totala arealen uppgår till totalt 504,7 ha varav den produktiva arealen 423 ha. Virkesförrådet är uppskattat till över 33 700 m³sk och medelboniteten till 4,0 m³sk. Egendomen utgörs av fastigheterna Rätansbyn 3:53 och Rätansbyn 4:43. Utgångspris 14 700 000 kr. Anbud senast 20 november.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BERG RÄTANSBYN 3:53 och 4:43

Adress

BERG RÄTANSBYN 3:53 och 4:43 84030 RÄTAN

Totalareal
504,7 ha
Skogsmark
423,0 ha
Åkermark
1,3 ha
Myr/kärr/mosse
70,3 ha
Väg och kraftledning
7,5 ha
Övrigmark
2,6 ha
Virkesförråd
33 731 m3sk
Total tillväxt/år
1 936 m3sk
Kolförråd/ha
81 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Berg Rätansbyn 4:43 (byggnad på ofri grund)

Kraftverksbyggnad på ofri grund med ett arrendeavtal som sträcker sig till år 2041. Arrendeintäkten är sedan tidigare erhållen i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom i Bergs kommun sedan minst ett år tillbaka.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtland.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.
Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd sökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt. Ansvarig fastighetsmäklare medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning i anslutning till kontraktstecknandet och resterande vid tillträdet. Budgivaren ska efter avslutad budgivning vara beredd att omgående teckna köpekontrakt.

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i augusti 2019 av Rolf Ljungberg. Skogsbruksplanen har därefter tillväxtberäknats och ajourhållits med utföra åtgärder till oktober 2023 av Norra Skog samt Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen uppgår objektets totala areal till ca 504,7 hektar varav ca 423 hektar utgör produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen inrymmer fastigheten ett virkesförråd om ca 33 731 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 80 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 4 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 1 936 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass G1 som utgör ca 49% av arealen produktiv skogsmark följt av R2 som utgör ca 25%.

För ytterligare skogsuppgifter se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen. Enligt skogsbruksplanen finns föreslagna skogsvårdsåtgärder i form av plantering om 0,4 hektar, återväxtkontroll om 2,2 hektar samt röjning om 82,5 hektar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s.k. 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmarken inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor klimatnytta. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 34 094 ton vilket motsvarar 124 927 ton CO2e. Om skogsbruksplanens skötselförslag följs beräknas den produktiva skogsmarken på fastigheten årligen binda ytterligare 1214 ton kol i genomsnitt under den närmaste tioårsperioden.

Vindkraft, upplysning

Arrendeintäkten är sedan tidigare erhållen i sin helhet för nuvarande arrendeavtal som sträcker sig till år 2041.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alternativt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co Fastighetsförmedling AB förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 15 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse.

Finansiering

För att lägga bud på fastigheten behöver finansieringen av ett köp vara ordnad.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via anbud till ett utgångspris om 14 700 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Taxering, upplysning

Berg Rätansbyn 3:53 är idag samtaxerad med Berg Rätansbyn 3:15. Detta kommer justeras framöver.
Berg Rätansbyn 4:43 har följande taxeringsenheter:
113-Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr
734-Elproduktionsenhet vindkraftverk (är byggnad på ofri grund)
718-Elproduktionsenhet tomt till vindkraftverk

Gårdskarta

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens marker kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten.
Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Vägar

Väl utbyggt vägnät.

Naturvärden

På fastigheten Berg Rätansbyn 4:43 finns naturvärden i form av mindre områden med sumpskogar, ett mindre område (ca 1,5 ha) med nyckelbiotop

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns idag inga registrerade höga naturvärden, kulturlämningar, fornlämningar eller nyckelbiotoper. (källa:SeSverige).

Arealuppgifter

Skillnader i arealuppgifter mellan taxerad areal, Lantmäteriets uppgifter och Lantmäteriets kartor kommer inte utredas ytterligare.

Berg Rätansbyn 3:53:
Lantmäteriets siffror: 1,34 ha
Lantmäteriets kartor: 1,28 ha
Taxerade uppgifter: 1,34 ha

Berg Rätansbyn 4:43:
Lantmäteriets siffror: 500,4175 ha
Lantmäteriets kartor: 512,3 ha
Taxerade uppgifter: 500,3925 ha

Sammanlagd area i Skogsbruksplan: 504,7 ha

Jakt

Jakträtten är upplåten till Morans jaktlag (älgjakt) respektive Balåsens jaktlag (all förekommande jakt) med tillsvidareavtal.

Fastigheten Rätansbyn 3:53

Fastigheten Rätansbyn 3:53 är ett mindre skifte på totalt ca 1,3 ha. Avdelningarna 60-64 i skogsbruksplanen. Se även bifogad fastighetskarta. Möjligt kan vara att reglera in fastigheten Rätansbyn 4:43 till denna fastighet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 20 nov

Högstbjudande: 14 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter