Lantbruk

Skogsegendom i Lima

Högsta bud

1 000 000 kr

Utgångspris: 1 000 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast mån 18 maj, kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
39,1 ha
Skogsmark
32,5 ha
Skogsimpediment
5,6 ha
Betesmark
0,5 ha
Vatten
0,5 ha
Virkesförråd
3 587 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

DEL AV MALUNG-SÄLEN BU 11:15

Om fastigheten

Obebyggd skogsegendom söder om Östra Almberget om ca 38 ha, varav ca 32 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 3500 m³sk varav ca 2000 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelbonitet uppskattad till ca 3,6 m³sk /ha och år. Jakträtt på Lima södra viltvårdsområde om ca 8000 ha. Andel i Lima Besparingsskog ger rätt till bidrag och småviltsjakt på besparingsskogens marker om ca 51 000 ha. Kan enbart förvärvas genom fastighetsreglering då skiftet utgör del av fastighet och ej kan bilda egen fastighet.

Anbud senast: 2020-05-18 kl.14:00.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co,s hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheterna samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2018 av Foran Laser i planformatet Forest Stand. Skogsbruksplanen är sedan konverterad till planformatet PC-Skog. Därefter är planen av LRF Konsult ajourförd och uppräknad med tillväxt från 2018-2019, d.v.s. med ett års tillväxt. Viss differens mellan planformaten kan förekomma. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 66,3 ha landareal, varav 44,7 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 4 300 m³sk, varav ca 2 400 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 3,2 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Det finns två nyckelbiotopsområden om totalt ca 0,9 ha registrerat på egendomen. Inga övriga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige,

Jakt

Jakträtt på Lima södra viltvårdsområde, om ca 8000 ha. Kontaktperson är Tommy Mattsson 070-5761590. Egendomen har andel i besparingsskogen vilket medför rätt till småviltsjakt på besparingens marker om ca 51000 ha. Info finns att läsa på www.limaskog.com

Fastighetsbildning

Skiftet kan inte bilda egen fastighet utan måste förvärvas genom ansökan om fastighetsreglering av en köpare som har en fastighet i området sedan tidigare som skiftet kan regleras till. Förrättningskostnader betalas av köparen.

Fiske

Egendomen ligger inom Lima fiskevårdsområde.

Lima Besparingsskog

Skiftet har andel i Lima Besparingsskog som för närvarande lämnar bidrag till bland skogsvård så som markberedning, röjning, plantering, vägar och viss djurhållning m.m. Mer om Lima Besparingsskog och deras bidrag finns att läsa på www.limaskog.com.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter