fbpx

Skogsfastighet

Skogsegendom, 310 hektar

Högstbjudande

14 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 9 jun kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
309,8 ha
Skogsmark
259,6 ha
Skogsimpediment
44,3 ha
Övrigmark
5,8 ha
Vatten
0,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÄVLE HAGSTA 15:4

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Välskött skogsegendom som utgör del av fastighet med skog i växtkraftig ålder och bra vägar belägen i Hagsta strax norr om Gävle. Total areal är ca 310 hektar varav ca 260 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 39 101 m³sk som domineras av tallskog varav ca 13 600 m³sk har nått slutavverkningsbar ålder. Skiftena ligger i ett varierat skogslandskap med inslag av sjöar där det finns gott om insjöfisk som gädda eller abborre men även en tjärn med inplanterad ädelfisk. Fastigheten ingår även i Hagsta viltvårdsområde där du får möjlighet att jaga på en areal om ca 3 200 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog AB. Fältarbete utfördes under augusti 2010. Skogsbruksplanen har sedan ajourhållits och uppdaterats med tio års tillväxt fram till augusti 2020. Kontrollmätning och uppdatering av skogsbruksplanen har sedan utförts av Björn Hänninen på Mellanskog.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 259,6 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 39 101 m³sk med en jämn åldersklassfördelning som domineras av välskött tallskog varav ca 13 000 m³sk har nått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 151 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,1 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 1 481 m³sk för kommande tillväxtsäsongen.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Hagsta Viltvårdsområde som jagar på ca 3 200 hektar. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela området. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur, räv, skogsfågel och björn. Kronhjort förekommer i området. Några gånger per år brukar gemensamhetsjakt på björn och rådjur hållas för markägarna. En ny markägare kan tidigast tillträda jakten 2021-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se.

Servitut

På fastigheten finns två servitut avseende markområden vid sjön Skäggarens östra strand som tillhör fritidsfastigheterna Gävle Hagsta 15:8 och 15:9, se bifogad karta

Torrhedstjärn

Vid Torrhedstjärn som är en put and take sjö finns två vindskydd och ett dass upprättade på fastigheten.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet eller bilda egen fastighet genom avstyckning. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Inga samfälligheter tillhörande fastigheten följer med vid delförsäljningen. Andelar i gemensamhetsanläggningar så som vägar kommer fördelas av lantmätaren vid lantmäteriförrättningen.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre kulturlämningar och två fornlämningar registrerade samt två möjliga fornlämningar. De tre kulturhistoriska lämningarna återfinns i avdelning 75 (husgrund från historisk tid) samt avdelning 112 och 116 (kolbottnar), de två fornlämningarna återfinns i avdelning 112 och 148 (kolningsgropar), de två möjliga fornlämningarna återfinns i avdelning 151 samt 154 (boplatser), se bifogade skogskartor för lokalisering. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (källa: Skogsstyrelsen)

Vägar

Fastigheten har andel i väg. Vägavgift om ca 5 000 kr per år tas ut för underhåll av vägen. Eventuell snöröjning sker på egen hand. Skogsbilvägarna är försedda med vägbommar. Angående bomnyckel kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila:joakim.hagelin@ludvig.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Vägbeskrivning

Från Gävle kör E4:a norrut mot Sundsvall sväng av vid avfarten mot Hagsta Krog, tag sedan vänster på väg 303 mot Ockelbo som går parallellt med skiftena tillhörande fastigheten, se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 390 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 9 jun kl 17:00

Högstbjudande: 14 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter