fbpx

Lantbruk

Skogs och rekreationsfastighet i Oviken.

Högstbjudande

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 29 maj

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastigheten utgörs av ett större sammanhängande skifte belägen strax söder om Oviksfjällen i höjd med Prästbodarna. Den totala arealen är ca 200 ha varav ca 180 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd som till större delen utgörs av äldre slutavverkningsskog. Total volym om ca 20 317 m³ sk varav ca 14 756 m³ sk återfinns i huggningsklasserna S1 och S2. Virkesförrådet för fastigheten utgörs av 85 % gran, 1 % tall samt 14 % löv och boniteten är satt till 2,6 m³sk.

Fastigheten med dess fjällnära miljö erbjuder mycket fina jaktmöjligheter, jakten kan bedrivas både i Perbodarnas jaktlag om ca 1900 ha samt på de direkt angränsande statliga jaktmarkerna genom lösen av jaktkort.

I försäljningen ingår även ett tomtområde i byn Backen, Myrviken.

Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning och anbudet skall ha inkommit senast 2023-05-29. Mer om detta finns att läsa i prospektet.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BERG BORGEN 2:13

Adress

Berg Borgen 2:13

Totalareal
196,4 ha
Tomtområde
196,4 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan vilken är uppräknad fram till oktober 2022. Fastigheten har en total areal om 199,4 ha varav 176,5 ha produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen finns ett virkesförråd om 20 317 m³sk, fördelat på 85 % gran, 14 % löv och 1 % tall och med en medelbonitet om 2,6 m³sk/ha/år.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder, dock kan det finnas skogsvårdsåtgärder som behövs för beståndens fortsatta utveckling.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Borgen 2:13 skifte 2 ingår i jaktområde 23-10-01-307-A.

Fastigheten erbjuder stora möjligheter till jakt på älg, ripa och tjäder i ett naturskönt område med insprängda myrar och skogsholmar med hög vildmarkskaraktär. Dess geografiska belägenhet i direkt anslutning till de statliga jaktmarkerna ger möjlighet till jakt på stora arealer även utanför det egna jaktområdet.

Fastigheten ingår idag i Persbodarna jaktlag. Jaktlaget ingår i ett licensområde som omfattar en areal om ca 1900 ha.
Enligt uppgift från jaktledaren var tilldelningen för 2022, 2 stora och 2 kalvar.

Fiske

Det är inte utrett huruvida fastigheten har fiskerätt.

Byggnad på ofrigrund

På fastighetens mindre del i Byn Borgen finns en äldre byggnad på ofri grund vilken inte ingår i försäljningen. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare eller fastighetsmäklarassistent för mer information kring denna.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade Forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten . (Källa: SeSverige)

Vägar

En köpare övertar fastighetens andelar i befintliga skogsbilvägar.

Tomtmark

Ett mindre tomtområde med samma fastighetsbeteckning belägen i byn Backen, Myrviken ingår även i försäljningen.

Pantbrev

Samtliga skriftliga pantbrev är förkomna och en ansökan om dödning av förkomna pantbrev är inskickad. Dödningen väntas bli slutförd i juni 2023.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bergs kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Arealuppgifter

Avvikelse kan finnas mellan areal i skogsbruksplanen och den hos Lantmäteriet registrerade arealen.

Ägare/lagfart

Säljarna står fn. på endast 50 % av lagfarten för fastigheten. Säljarna har genom köpekontrakt förvärvat återstående 50 % av fastigheten men har ännu inte tillträtt denna del. Tillträde för återstående del kommer att ske i juni 2023 varför något tillträde för en ny köpare av fastigheten inte kan ske därförinnan.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 6.500.000 kr.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga anbud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara Ludvig & Co tillhanda senast 2023-05-29. Antingen via post till Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Mikael Sillerström,
Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Berg Borgen 2:13" eller mail till mikael.sillerstrom@ludvigfast.se.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 8 700 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 29 maj

Högstbjudande: 6 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter