Skogsfastighet

Skogs och jaktfastighet i Lillhärdal!

Säljs via anbudsförfarande

1 325 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 5 jun

Visning

  • Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,3 ha
Skogsmark
23,3 ha
Myr/kärr/mosse
17,8 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
4 902 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN SUNNANÅ 5:2

Adress

Sunnanå 5:2 Lillhärdal

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet belägen i Sunnanå, strax utanför Lillhärdal. Fastigheten har en totalt areal om 41 ha, varav 23 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 4 902 m3sk,
varav 3 880 m3sk i huggningsklasserna S1 och S2. Möjlighet till jakt på mycket stora arealer då fastigheten ingår i viltvårdsområde om totalt 24 000 ha . Bör ses som mycket lämplig fastighet både för den produktionsintresserade ägaren och för den som söker jaktmark på större arealer.

-Fastighet som ger möjlighet till jakt på mycket stora arealer då den ingår i Lillhärdals södra viltvårdsområde som omfattar ca 24 000 ha.
-Fastigheten har stor andel äldre skog, vilket bör ge möjlighet att nyttja som delfinansiering om önskemål finns.

Prisidé: 1 325 000 kr
Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2020-06-05

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad oktober 2014 av Anders Ryberg, Skogsstyrelsen. Skogsbruksplanen är sedan korrigerad utifrån utförda åtgärder samt uppräknad med tillväxt till dags datum. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 23,3 ha med ett virkesförråd om 4 902 m³sk varav 3 875 m³sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Lillhärdals södra Viltvårdsområde, kontaktperson är Jan-Ola Silver. Viltvårdsområdet omfattar en areal om ca 24 500 ha. Småviltjakten inkl björnjakten bedrivs på hela arealen och älgjakten är indelat i fem älgjaktslag.

Ägare till fastigheten har rätt till del i viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2021-07-01 om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen registrerade. För mer information vänligen kontakta skogsstyrelsen. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 14 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter