fbpx

Skogsfastighet

Skogs- och jaktfastighet i Lillhärdal, 527 ha

Säljs via anbudsförfarande

6 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 8 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
527,4 ha
Skogsmark
409,8 ha
Myr/kärr/mosse
92,2 ha
Inägomark
4,3 ha
Väg och kraftledning
4,1 ha
Övrigmark
14,1 ha
Vatten
2,9 ha
Virkesförråd
18 306 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN LILLHÄRDALS-ÖSTANSJÖ 1:2

Om fastigheten

Skogs- och jaktfastighet i Lillhärdal. Fastigheten är belägen i ostörd terräng med en högt belägen jaktstuga i nyskick. Total areal om ca 527 ha varav produktiv skogsmark om ca 410 ha. Totalt virkesförråd om 18 306 m3sk fördelat på alla åldersklasser, varav ca 5 700 m3sk är S1- och S2skog. Fastigheten erbjuder goda möjligheter till rekreation i form av jakt och fiske.
Försäljning sker genom skriftligt anbud senast 2021-06-08. Prisidé: 6 500 000 SEK

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

Jaktstuga i timmer uppförd 2016 på grund av natursten, med treglasfönster och plåttak.
Veranda vid entrén samt på motsvarande sida av stugan i västerläge.
Stuga är inredd med ett rum som inrymmer köksdel med gasolspis, braskamin, matgrupp samt två våningssängar.
Interiör i form av trägolv, väggar i timmer samt trätak med synliga takåsar.
I anslutning till stugan finns två st 20 ft containrar för förvaring samt en slaktställning.

Komyrkojan

Äldre renoverad jaktkoja som håller enklare standard.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2020. Planen är uppdaterad och tillväxtberäknad till 2021. Enligt skogsbruksplanen omfattar den totala arealen 527,4 ha varav produktiv skogsmark om 409,8 ha. Det totala virkesförrådet uppgår till 18 306 m3sk varav 5 685 m3sk är S1- och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 12,8 ha klassade som K1. Detta avser avdelningarna 4,5,6,8,9 på skifte 1 , "Rensjön". Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av dessa avdelningar. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har egen jakt med marker som erbjuder jakt på bl.a. älg, björn, bäver, tjäder och orre.
All till fastigheten hörande jakträtt övergår till köparen senast 2022-07-01.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt inom Östansjö bys vattenområde om 625 ha, Lillhärdals fvo.

Viltåker

På fastigheten finns en viltåker anlagd på avd. 9 på skifte 2 "Stacken". Viltåkern omfattar ca 4 ha.

Vägar

Fastigheten har andel i följande gemensamhetsanläggningar gällande väg och bro: Lillhärdals-Östansjö GA:4 (väg), Lillhärdals-Östansjö GA:5 (bro), Lillhärdals-Östansjö GA:1 (Gönans vägsamfällighet).

Naturvärden

På fastigheten finns naturreservatet Gräsbäckskojan. Berört område om 14 ha är avd 11 på skifte 2 "Stacken".
I övrigt finns idag inga kända nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Lösöre

Om köparen önskar finns möjlighet att tillköpa stugans inventarier med möbler, elverk, verktyg m.m.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 8 jun

Säljs via anbudsförfarande: 6 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter