fbpx

Skogsfastighet

Skog vid Flosjön, Leksand

Utgångspris

600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 5 okt

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

    Vägbom vid den mindre vägen ner till det lilla skiftet vid Flosjön.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,9 ha
Skogsmark
10,3 ha
Myr/kärr/mosse
1,4 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
1 145 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LEKSAND FORS 16:2

Om fastigheten

Välskött och lättillgänglig skog intill Flosjön i södra delen av Leksands kommun. Ett mindre skifte ligger fint precis vid sjön med ca 40 m strandlinje.
Totalt ca 11 ha med ett virkesförråd om ca 1 100 m³sk. Jakt inom Djura VVO.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 11,8 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 11,77 ha
Enligt fastighetsregistret: 11,76 ha

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i november 2020 av Mellanskog. Tillväxten uppräknad 1 år i pcSkog av Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken ca 10,3 ha. Virkesförråd om ca 1 145 m³sk, varav ca 394 m³sk är avverkningsbart.
Medelboniteten är uppskattad till 4,5 m³sk/ha och år.

Skogen är välskött och består till största delen av gallringar som ligger några år fram i tiden. I några bestånd finns det fröträd som bör avvecklas, avdelning 9 har en del stormskador.

Se vidare i skogsbilaga i länk längre ner.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning om 2,2 ha (avd. 4).

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Övriga marktyper

Det fina läget vid Flosjön skulle kunna lämpa sig som tomt för ett litet fritidshus. Möjlighet till bygglov har inte utretts, det ligger intressenter fritt att undersöka.

En vältrampad stig går längs med sjön.​

Naturvärden

Fastigheten berörs inte av några registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Naturvårdsförslagen i skogsbruksplanen koncentreras till en avdelning som är en myrkant med en bäck och stort lövinslag. Totalt föreslås 6,8% av den produktiva skogsmarken till Naturvård Orörd (NO) och Naturvård Skötsel (NS).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Djura Viltvårdsområde (VVO). Läs mer på deras hemsida. Se länk nedan.

Fiske

Fastigheten ligger inom Leksand-Insjöns Fiskevårdsområdesförening (FVOF).

Fiskevårdsområdet omfattar alla sjöar och vattendrag i Leksand väster om Österdalälven samt hela Åhls socken och Skvin-Histjärns avrinningsområde till Insjön, dock inte Siljansnäs socken. Omfattar 150 sjöar samt 200 mindre tjärnar med en sammanlagd areal av 6000 hektar. Sträckan av Österdalälven sträcker sig från Skäggnäset vid Nedre Östersfors upp till Siljan.

Mer information på hemsidan, se länk längre ner.

Fiskekort kan köpas genom IFiske.se

Vägar

Fastigheten har del i Leksand-Floda Vägars samfällighetsförening med andelar i bl.a. Rundbergsvägen (Leksand Fors GA:2), Forsbodvägen och del av Mockfjärdsvägen (Djura GA:4).

Fastigheten har även del i Gagnef Västerfors GA:2, vilken förvaltas av Västerfors-Högbergets samfällighetsförening.

Vägavgifterna varierar beroende på åtgärder under året.

Vägbom vid den mindre vägen ner till det lilla skiftet vid Flosjön.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Enligt överenskommelse. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.​​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 5 okt

Utgångspris: 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter