fbpx

Skogsfastighet

34 ha skog på tillväxt, i Ludvika

Utgångspris

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 23 maj kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Lättillgänglig skogsfastighet i Saxdalen, väster om Ludvika, med fin vandringsled på Låsberget. Två skogsskiften vid Östra Låsberget, NV om Saxdalen och ett mindre skifte i Norgärde, NV om Sunnansjö.

Totalt ca 34,5 ha, varav ca 33,4 ha är produktiv skog, med övervägande del tillväxtskog, yngre än 40 år. Uppskattat virkesförråd ca 2 900 m³sk, beräknad medelbonitet ca 5,9 m³sk/ha/år. Detta innebär goda förutsättningar att producera virke av både hög kvalitét och goda volymer.

Jakt och fiskerättigheter.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LUDVIKA SUNNANSJÖ 39:4

Adress

Skogsfastighet Rävvåla Grangärde

Totalareal
34,5 ha
Skogsmark
33,4 ha
Myr/kärr/mosse
0,7 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
2 898 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 34,37 ha
Areal enligt fastighetsregistret: 33,0161 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 34,5 ha

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av DSK Skog AB i mars 2023 inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 33,4 ha med ett virkesförråd om totalt ca 2 898 m³sk. Beräknad medelbonitet ca 5,9 m³sk/ha/år.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Natur- och kulturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Av den produktiva arealen är ca 6,3 % (2,1 ha) klassats med naturvårdsmål orört (NO) i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastighetens två större skiften ligger inom Sunnansjö-Norhyttans viltvårdsområde, ca 4000 ha. Det norra, mindre skiftet, är oregistrerat.

Jakträtten för småvilt är upplåten genom ett avtal som löper på ett jaktår i taget. Ersättning för detta 500 kr/år. Jakten är upplåten tom 30 juni 2024, och löper vidare med en ny avtalsperiod om ingen av parterna sagt upp avtalet senast sex månader innan.

Fiske

Fastigheten ligger inom inom Sunnansjö fiskevårdsområde. Läs mer under länkar nedan.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har outredda andelar i Rävvåla GA:4, som förvaltas av Nävbackens vägsamfällighet.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ledningsrätt för starkström samt har förmån och belastas av officialservitut för "skogskörslor". Skogskörslor på Mässan och skogsskiftena vid Låsberget. Till förmån för fastigheterna Ludvika Sunnansjö 39:21 och Saxhyttan 46:25.

Inteckningar

Fastigheten överlåts fri från lån och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 23 maj kl 14:00

Utgångspris: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter