fbpx

Lantbruk

Skog på Björnberget, Djura

Utgångspris

850 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 17 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,3 ha
Skogsmark
26,8 ha
Skog med restriktion
2,4 ha
Myr/kärr/mosse
1,9 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LEKSAND DJURA 5:21

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 27 ha produktiv skogsmark fördelat på två skiften. Virkesförråd om ca 2 300 m³sk varav ca 1 100 m³sk är avverkningsbart. Beräknad bonitet 4,5 m³sk/ha/år.
Två jakträtter i Djura VVO om 6832 ha ingår. Fiskerätt inom Leksand-Insjöns Fiskevårdsområdesförening.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsutdrag: 31,4 ha
Total areal enligt fastighetskarta; 31,38 ha
Total areal enligt skogsbruksplan: 31,3 ha

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2016. Planen är sen framskriven till och med 2021 i programmet PC Skog. Avdelning 10 och 11 består av biotopskyddsområden och är sammanställd som hänsynsmark.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 27 ha. Virkesvolym om ca 2 300 m³sk, varav ca 1 100 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 85 % tall, 14 % gran och 1 % löv. Medeltal 87 m³sk/ha och stor andel ung- och medelålders skog med knappt 75 % av skogsmarksarealen i åldersklassen yngre än 40 år. Beräknad medelbonitet 4,5 m³sk/ha/år.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ligger inom Djura Viltvårdsområde (VVO) om 6832 ha. Fastigheten har två jakträtter. Varje påbörjat 20 ha är en jakträtt.

Läs mer på deras hemsida www.djuravvof.se.
Se länk nedan.

Naturvärden

På skifte 2 finns ett biotopskyddsområde som berör avdelning 10 och 11 i skogsbruksplanen. Området hyser en äldre naturskogsartad naturtyp och i biotopskyddsområdet finns även en nyckelbiotop registrerad av Skogsstyrelsen. Biotopskyddsområdet är undantagen den produktiva skogsmarken i skogsbruksplan och sammanställd som hänsynsmark.

I skogsbruksplanen är avdelning 2 om 0,9 ha med mosseskog föreslagen som NO-bestånd (naturvård orört).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturminnen på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok)

Fiske

Fastigheten ligger inom Leksand-Insjöns Fiskevårdsområdesförening (FVOF).

Fiskevårdsområdet omfattar alla sjöar och vattendrag i Leksand väster om Österdalälven samt hela Åhls socken och Skvin-Histjärns avrinningsområde till Insjön, dock inte Siljansnäs socken. Omfattar 150 sjöar samt 200 mindre tjärnar med en sammanlagd areal av 6000 hektar. Sträckan av Österdalälven sträcker sig från Skäggnäset vid Nedre Östersfors upp till Siljan.

För fiskerättsägare erbjuds dygns- vecko- och årskort till rabatterat pris. Det medföljer även rätt till kräftfiske i vatten där fiskerätt innehas.
Mer information på hemsidan, se länk längre ner.

Fiskekort genom IFiske.se

Vägar

Fastigheten har andelar i Leksand-Floda vägars samfällighetsförening gällande Älgbergsvägen (LEKSAND DJURA GA:4) och Björnbergsvägen (LEKSAND DJURA GA:9) samt i Närsbergets vägsamfällighet (GAGNEF HOLSÅKER GA:1). Uttaxering sker endast under de år förvaltnings- och underhållsåtgärder utförs på vägarna. Vägavgift till Leksand-Floda vägars samfällighetsförening erlades senast 2021 med beloppet 1136 kr och till Närsbergets vägsamfällighet senast 2020 med beloppet 2605 kr.

Samfälligheter

Fastigheten har andel i Leksand Söder Rälta FS:2 (1,3300 %), LeksandSöder Rälta FS:16 (0,7600 %), Leksand Söder Rälta S:1 (1,3300 %)
Leksand Söder Rälta S:15 (0,7600 %) och Leksand Djura S:100 (0,5622 %). Någon vidare utredning av dessa samfälligheter har inte gjorts då de bedöms ha en oansenligt värde.

Rättigheter och belastningar

Det finns inga inskriva rättigheter eller belastningar på fastigheten enligt uppgift i fastighetsutdrag.

Inteckningar

Fastighets säljs fri från lån och inteckningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med en annan fastighet varför försäljningsobjektet inte tilldelats något eget taxeringsvärde.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 17 Nov

Utgångspris: 850 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter