Lantbruk

Skog, Ölme Allmänning

Högstbjudande

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 14 apr, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,2 ha
Skogsmark
18,5 ha
Myr/kärr/mosse
7,2 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Vatten
0,4 ha
Virkesförråd
3 041 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KRISTINEHAMN MÅRÖN 1:1

Adress

Ölme Allmänning 68195 Kristinehamn

Om fastigheten

Skogsskifte om totalt 26 hektar i östra delen av ”Ölme Allmänning”. Skiftet som är ca 3 km långt sträcker väster om sjön ”Grytingen” och över ”Södra Ötjärnen” samt ett antal myrar med vägkontakt på tre ställen. Försäljningen är en delavyttring som sker genom fastighetsreglering vilket innebär att köparen behöver vara etablerad markägare inom kommunen sedan tidigare. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Delförsäljning/Fastighetsbildning

Markområdet som säljs är en del av fastigheten Kristinehamn Mårön 1:1. Området är inte tillräckligt stort för att att genom avstyckning bilda egen fastighet utan kan endast överlåtas till övertagare som redan har mark inom Kristinehamns kommun. Försäljningen kommer ske genom en överenskommelse om fastighetsreglering mellan frånträdande och tillträdande fastighets ägare.
Lantmäterikostnad för fastighetsregleringen bekostas av parterna med hälften vardera.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i mars 2017 av Henrik Ynger. Inför försäljningen har planen räknats fram med tre års tillväxt för åren 2017-2019.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 18,5 ha med ett totalt virkesförråd om 3 041 m³sk där så gott som allt är i huggningsklass G1. Beräknad medelbonitet är 5,6 m³sk/ha och årlig tillväxt 105 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 164 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning som domineras av tall med 73% och vidare utgörs den av 18% gran och 9% löv. Större delen av virkesförrådet i åldrar 30-70 år. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 727 m³sk och avser gallring.

Skogsvård

Skogen är aktivt brukad och i planen föreslagna åtgärder för att främja skogsvård är främst lite röjning och vidare är det dags för gallring i några avdelningar.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. I anslutning till myrar finns inritade områden klassade som sumpskogar. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Marken ingår i Ölme Allmänning VVO med gemensam älgjakt. Småviltjakt inom den sektion av Allmänningen som marken är belägen.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.lrfkonsult.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten. Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand.

Tillträde

Tillträde kan ske så snart överenskommen lantmäteriförrättning vunnit laga kraft samt under förutsättning att full likvid erlagts. Lantmäteriet anger att de för närvarande har en handläggningstid på ca 10 månader.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter