fbpx

Skog och mark i Askersund, 25 ha

Högstbjudande

2 000 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välkommen till Södra Kärra!
Här saluförs en obebyggd skogsfastighet strax öster om Vättern.
Fastighetens totala areal om 25 ha fördelas på två närbelägna skiften med bra vägåtkomst. Virkesförrådet beräknas till drygt 3300 m³sk med tydlig barrträdsdominans och god åldersfördelning.

Här erbjuds också jakt i viltrika och natursköna omgivningar samt fiske i Vättern!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ASKERSUND SÖDRA KÄRRA 1:8

Adress

Skog och mark i Askersund

Totalareal
24,4 ha
Tomtområde
24,4 ha
Virkesförråd
3 345 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastigheten

Askersund Södra Kärra 1:8 är en obebyggd skogsfastighet med en total areal om ca 25 ha. Arealen fördelas på två skiften varav det ena utgörs av skogsmark och det andra av skogsbevuxen betesmark. Virkesförrådet är barrträdsdominerat och har en god åldersfördelning.

Avståndet till Askersund är 18 km, till Motala 27 km, samt 70 km till både Örebro och Linköping.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Dennis Stenmark via Mellanskog.
Fältarbetet utfördes i november 2023.

Innehavet utgörs av ett väl sammanhållet skifte med god ägofigur.
Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 15,2 ha. Totalt beräknas virkesförrådet till 3345 m³sk, vilket innebär 220 m³sk/ha. Virkesförrådet är tydligt barrdominerat och fördelas på 41 % tall, 39 % gran och 20 % löv.

Åldersfördelningen är god med övervägande del avverkningsmogen skog.
Boniteten bedöms till 6,2 m³sk per ha och år och den årliga tillväxten uppgår enligt skogsbruksplanen till 91 m³sk.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 2,4 ha betesmark. Denna är belägen inom det västra skiftet i anslutning till lågproducerande skogsmark (E3). Hela skiftet är att betrakta som skogsbevuxet bete av hagmarkskaraktär.

Arrende/nyttjanderätt

Betesmarken är upplåten. Överenskommelse om upphörande finns och avträde sker
31 augusti 2024.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har andel i fiskesamfälligheterna Askersund Södra Kärra FS:3 och
Askersund Södra Kärra FS:4 vilka omfattar bl. a. kräftfiske i Vättern.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 25,60 ha
Total areal enligt fastighetsutdrag: 24,36 ha
Total areal enligt Metrias karttjänst: 25,60 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade inom fastighetens gränser.

Naturreservat

Fastigheten berörs av naturreservatet Kärramarken.
Av fastighetens totala areal utgörs 7,4 ha av naturreservat.
Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer information.

Vattenskyddsområde

Fastigheten omfattas av vattenskyddsområde. Området är delvis beläget inom ovan nämnda naturreservat. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för mer information.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar,
djur samt eventuell pågående jakt eller liknande.

Prisidé

För fastigheten gäller som utgångspris 2 000 000 SEK.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet.

Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 33 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter