Skogsfastighet

Skog och Jakt, Norra Värmland

Högstbjudande

790 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 10 Nov, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
43,9 ha
Övrigmark
0,2 ha
Skogsmark
43,5 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
2 882 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TORSBY JÄRPLIDEN 1:148

Adress

Järpliden

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet intill riksgränsen norr om Bograngen, Järpliden. Totalt 44 hektar i ett skifte med bra vägförbindelse och ett virkesförråd om knappt 3 000 m³sk. Fastigheten ligger i ett område med en aktiv viltförvaltning inom Viltvårdsområde och det är god tillgång på älg och skogsfågel mm. Fri småviltjakt inom hela vvo om drygt 9 000 ha. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en nyupprättad skogsbruksplan från september 2020.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 43,5 ha med ett totalt virkesförråd om 2 882 m³sk varav 1 587 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Beräknad medelbonitet är 4,5 m³sk/ha och årlig tillväxt 127 m³sk/år i medel under planperioden. Trädslagsfördelningen är gran 69%, tall 17% samt löv 14%. Åldersklassfördelningen med övervikt mot ungskogar. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 1 373 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 262 m³sk samt gallring 111 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Järplidens ViltVårdsOmråde som omfattar ca 9 100 hektar och här är möjligheten att jaga småvilt fri inom hela viltvårdsområdet. Älgjakt bedrivs av tre stycken jaktlag med mindre än 20 man per lag. Som ägare av den här fastigheten har man en jakträtt som får disponeras av markägaren själv eller dennes närstående. Avskjutningen av älg är för innevarande år satt till totalt 30 stycken djur varav 15 vuxna och 15 kalvar, dvs 10 st älgar per jaktlag. Som ny jägare får man lösa in sig i slaktbodar och andra anläggningar med en engångsinsats om 3 000 kr och årligen erlägga en avgift för jakträttsbevis om 350 kr plus ca 150 kr i fällavgifter. Viltvårdsområdet ingår även i Kronskötselområde. Under senare år har möjlighet att skjuta björn funnits och för år 2020 var tilldelningen i norra Värmland 3 stycken björnar.

Forn- och kulturlämningar

Inga Fornminnen eller Kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Finns en registrerad nyckelbiotop som berör fastigheten.
Det är "Skarp-Jubergets N-sluttning" Ärendebeteckning: N 1267-2001.
I skogsbruksplanen är biotopen inom avdelning nr. 8.
(Källa Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i Södra Finnskoga, Torsby kommun. Detta område räknas som glesbygdsområde, varför en köpare av jordbruksfastighet behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. Ansökan görs i samband med upprättandet av köpekontrakt, som villkoras av beviljat tillstånd, och skickas in till Länsstyrelsen i Värmland. Ansökningsavgiften som betalas av sökanden är för närvarande 4 600 kr.
För juridiska personer gäller särskilda regler. Se mer information i bifogad broschyr "Vem behöver jordförvärvstillstånd".

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten. Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till pågående jakt, markgrannar mm. Det finns bra väg ända fram till fastighetsgräns.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutlige köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 80 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter