fbpx

Skogsfastighet

Skog och jakt norr om Mora

Utgångspris

2 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 8 aug

Visning

  • ​Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Lättillgänglig skogsfastighet i ett skifte, ca 5 mil nordväst om Mora. Totalt ca 68 ha, varav ca 59 ha är produktiv skog. Uppskattat virkesförråd ca 4 600 m³sk, beräknad medelbonitet ca 3.7 m³sk/ha/år.
Jakt och fiskerättigheter. Bud 8/8

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MORA LIMBÄCK 114:1

Adress

Skogsfastighet Våmhus

Totalareal
68,8 ha
Skogsmark
59,4 ha
Myr/kärr/mosse
8,5 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Vatten
0,4 ha
Virkesförråd
4 631 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 68,78 ha.
Enligt fastighetsregistret: 68,6141 ha.
Enligt skogsbruksplan: 68,4 ha landareal och 0,4 ha vatten.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättades i maj 2022 av DSK Skog AB. Tillväxt framskriven till och med 2022 i programmet PC Skog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 59,4 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 4 631 m³sk. Medeltal 78 m³sk/ha. Trädslagsfördelning 57 % tall, 39 % gran och 4 % löv. Beräknad medelbonitet 3,7 m³sk/ha/år.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Natur- och kulturvärden

Fastigheten gränsar i nordväst till naturreservatet Norra Mora Vildmark, i övrigt finns inga registrerade naturvärden vid kontrolltillfället. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Av den produktiva arealen har ca 12,6 ha klassats med naturvårdsmål orört (NO) i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ligger inom Våmhus VVO, för mer information se deras hemsida, länk längre ner.

Fiske

Fastigheten ligger inom Mora-Våmhus fiskevårdsområde. Läs mer på föreningens hemsida, se länk längre ner.

Fastigheten har även andel i bysamfällt fiske i Mora Våmhus FS:4

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har andel i Mora Våmhus Ga:3, som förvaltas av Bonäs-Våmhus vägsamfällighetsförening.
Vägavgiften varierar. Enligt debiteringslängden för 2023 var avgiften 169 kr. Länk till vägföreningens hemsida längre ner.

Fastigheten har även del i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ett officialservitut gällande gångväg.

Taxeringsvärde

Typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd

Totalt taxeringsvärde är: 1 448 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 1 432 000 SEK
Skogsimpediment: 16 000 SEK

Inteckningar

Det finns ett datapantbrev om 130 000 kr uttaget. Fastigheten säljs fri från lån och pantbreven överlåtes på köparen vid tillträde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning och vägbeskrivning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med fastighetsgränser, indelning, avdelningsdata som GPS-position i fält. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 8 aug

Utgångspris: 2 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter