fbpx

Lantbruk

Skog och jakt norr om Bjursås

Säljs via anbudsförfarande

100 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 18 aug kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
4,4 ha
Tomtområde
4,4 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LEKSAND NORET 18:13

Adress

Skog och jakt

Om fastigheten

Tillväxtfastighet om ca 5 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 176 m³sk och beräknad bonitet 5,2 m³sk/ha och år.
Jakt inom Bjursås Norra Viltvårdsområde (VVO) om 5 166 ha och fiske i Bjursås-Leksands Fiskevårdsområdesförening.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan: 5 ha
Areal enligt fastighetsutdrag: 4,38 ha
Areal enligt fastighetskarta: 5,02 ha

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i oktober 2020, av Mellanskog, inför försäljningen.

Enligt skogsinventeringen omfattar omfattar den produktiva skogsmarken ca 5 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 176 m³sk. Trädslagsfördelning 45 % tall, 34 % gran och 21 % löv. Beräknad medelbonitet 5,2 m³sk/ha/år. Huvudsakligen ungskog på tillväxt. Röjning på 2 ha är föreslagen åtgärd i skogsbruksplanen. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Naturvärden och forn-och kulturminnen

Det finns inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Fastigheten berörs inte heller av några registrerade forn- eller kulturminnen.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok)

Jakt

Fastigheten ingår i Bjursås Norra Viltvårdsområde (VVO) om 5 166 ha. Kontaktperson Sören Larsson.

Fiske

Bjursås-Leksands Fiskevårdsområdesförening består av cirka 7 000 stycken fiskerättsägare och omfattar ett 80-tal vattendrag. Det finns två stycken put-and-take-sjöar; Attjärn och Såtjärn och en flugfiskesjö som heter Hovtjärn. Området sträcker sig från Siljan (Leksand), Rogsjön (Bjursås) till Marnäs. Lungsjöån som ligger mellan Finnbo – Vasasten (Marnäs) är arrenderad och drivs privat för flugfiske.
(Se www.flyfisher.nu för mer information.)

Våra vattendrag är många och erbjuder stor variation. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, sik till vitfisk.

Mer information på hemsidan
https://www.ifiske.se/fiske-bjursas-leksands-fvof.htm

För fiskerättsägare erbjuds områdeskort som kostar 100 kr (2021)
https://www.ifiske.se/fiskekort-bjursas-leksands-fvof.htm

Vägar och Samfälligheter

Leksand Östra Rönnäs GA:4, gällande väg. Se bifogad kartbild.
Falun Sörskog S:18 (0,4180%) gällande vägarna i Sörskog.
Leksand Noret S:12 (0,1460 %) Bysamfällighet.
Falun Sörskog FS:19 (0,4200 %)
Leksand Noret FS:13 (0,1408 %)

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av ett avtalsservitut gällande kraftledning.

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Visning

​Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från beviljandet av förvärvstillstånd därav om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 18 aug kl 14:00

Säljs via anbudsförfarande: 100 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss