fbpx

Lantbruk

Skog och Jakt i Södra Dalarna. 5 ha skogsmark. Jakt på 2000 ha

Utgångspris

250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 2 jun kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,0 ha
Skogsmark
5,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÄTER SOLVARBO 42:6

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Skogsfastighet om totalt ca 5 ha skogsmark fördelat på två skiften ca 7 km NV om Säter. Totalt virkesförråd om ca 1 100 m³sk. Jakträtt i jaktvårdsförening på dryga 2000 ha, jaktkort för älg eller småvilt, 400 kr/år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & co hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 4,6209 ha.
Areal enligt skogsrapport: 5 ha.
Areal enligt fastighetskarta: 4,99 ha.

Skogsuppgifter

Totalt virkesförråd 1100 m³sk, medelbonitet beräknad till 7,2 m³sk/ha och år

Till grund för analysen ligger skogliga grunddata från Skogsstyrelsen, ett rutnät om 12.5x12.5 meter som innehåller värden för:
•Höjd (grundytevägd)
•Grundyta
•Volym
•Diameter (grundytevägd)

Det här rutnätet kompletteras även med nya höjdmätningar från Foran Sverige AB som bygger på bildmatchning av Lantmäteriets flygbilder.

Jakt

Fastigheten har 1 jakträtt i Solfvarbo och närgränsande trakters Jakt- och Fiskerivårdsförening u.p.a på dryga 2000 ha (uppgift från föreningen) med möjlighet att lösa jaktkort för älg eller småvilt, 400 kr/år. Kontaktperson Mats Eriksson Karlsgattu 11, 781 62 Gustafs

Fiske

Fiskerätt/ kräftfiske. Ingår i Gustafs Fiskevårdsområdesförening, https://glackens-samfallighet.webnode.se/gustafs-fvof/

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper,eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten dock registrerat naturvärde (tallskog) på holme i myren på norra delen av södra skiftet, areal ca 600 kvm enligt SeSverige, www.metria.se.

Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Fastigheten har del i ett större antal samfälligheter som inte är vidare utredda då de bedöms ha ett mindre värd, består av vägar, fiske i olika vattendrag mm

Vägar:

Solvarbo GA:6 (andel 24/188314)

Solvarbo Samfällighetsförening 717903-7200
Utdebiteringar senare år mycket små.

Solvarbo GA:10 (andel 114/13643)

Långhag-Solvarbo Vägsamfällighetsförening 717918-3210, avgift vid eventuellt underhåll
Enligt uppgift från föreningen planeras ett större vägunderhåll, kostnaden fördelas över flera år (totalt för fastighetens andel ca 8000 kr att fördela)

Inteckningar ochlån

Fastigheten säljs fri från inteckningar och lån.

Skogsförsäkring

Länsförsäkringar nr 1152708

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde, ingen ansökningsavgift för privat/enskilda personer.

Är köparen juridisk person är avgiften 7 100 kr.

Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsbeskrivningen är inte kontrollerad i fält och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 2 jun kl 14:00

Utgångspris: 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter