fbpx

Lantbruk

Skog och jakt i Orsa – Oljonsbyn

Utgångspris

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 20 Dec

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet med en byggnad på ofri grund om totalt ca 134 ha beläget i Oljonsbyn, Orsa. 100,2 ha produktiv skogsmark fördelat på sex markområden. Uppskattat virkesförråd om 9 943 m³sk, medelförråd 99 m³sk/ha . Bonitet 4,3 m³sk/ha. Fastigheten ingår i Oljonsbyns viltvårdsområde, ca 8 500 hektar, Orsa fiskevårdsområdesförening med fiske i bland annat Orsasjön. Fastigheten ger möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog, ca 60 000 ha samt fiske ca 1 500 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ORSA OLJONSBYN 50:3

Adress

Skogsfastighet i Orsa

Totalareal
133,9 ha
Skogsmark
100,2 ha
Myr/kärr/mosse
33,0 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
9 943 m3sk

Bilder

Fakta

Allmänt

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 133,7 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 133,4 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2015 av Skogsfirma Per Rapp AB, planen är sedan framskriven av Anders Blomberg tom 2020.

Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 100,2 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 9 943 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 1 896 m³sk. Medelvolymen per hektar är 99 m³sk och medelboniteten uppgår till 4,3m³sk per hektar. Åldersfördelningen är relativt jämn.

Se vidare i bifogad skogsbruksplan.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns det behov av röjning för fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Skogsvård att utföra inom kommande planperioden är röjning ca 22,4 hektar.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Oljonsbyns viltvårdsområde, cirka 8 500 hektar. Fastigheten ger möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog, ca 60 000 ha.

Fiske

Fastigheten ingår i Orsa fiskevårdsområdesförening omfattande fiskevatten i Orsasjön, Skattungen mfl. Andelsägarna har bland annat rätt att köpa fiskekort till reducerat pris, läs mer här: www.ofvo.nu.
Fastighetsägaren har även möjlighet att fiska i Besparingsskogens sjöar och tjärnar med en areal av cirka 1500 hektar, som förvaltas av Orsa Besparingsskogs fiskevårdsområdesförening.

Orsa besparingsskog

Fastigheten har andel i Orsa besparingsskog. Som delägare i Besparingsskogen får du ta del av näringsbidrag, projekt, utbildningar, skogsbruksplaner, jakt- och fiskekort till förmånliga villkor och priser samt andra bidrag som beslutas på stämman. Läs mer här: www.orsabesparingsskog.se

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar. (Källa: Skogsbruksplan, Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Undantag

På fastigheten inom avdelning 11 finns en jaktstuga på ofri grund utan gällande avtal. Byggnaden ingår ej i köpet.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Det är mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Byggnader uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Visning

Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten på egen hand eller genom konsult förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.​​

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person och fysisk person. För att få ansöka om förvärvstillstånd prövad krävs en avgift till Länsstyrelsen om 7 100 kronor för juridisk person och 4 600 kr för fysisk person (undantag gäller för fysisk person och sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger). (Källa: Länsstyrelsen, Dalarnas län)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 20 Dec

Utgångspris: 3 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss