fbpx

Skogsfastighet

Skog och jakt i Lits-Backen , Östersund!

Säljs via anbudsförfarande

3 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 6 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
114,2 ha
Skogsmark
108,3 ha
Myr/kärr/mosse
4,9 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
13 105 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖSTERSUND LITS-BACKEN 1:50

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med god bonitet strax nordväst om Lit bestående av ett skifte med en totalareal om 114,2 ha varav produktiv areal 108,3 ha. Virkesförrådet uppgår till ca 13 100 m³sk där volymen i huggningsklassen G1 dominerar med ca 11 620 m3sk. Boniteten beräknas till 5,4m³sk/ha/år. Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 37 % av virkesförrådet, övrig fördelning- svensktall 27%, contorta 20% och löv 16%.
Fastigheten erbjuder goda möjligheter till jakt efter älg- och småvilt i viltrika marker, rekreation, och inte minst skogsproduktion i tilltalande natur. Fastigheten ingår i Byoms älgjaktlag som omfattar ca 2 700 ha, markerna ingår i sin tur i Långandalens Älgskötselområde och Södra Långans kronhjortsskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2016 av Fredrik Lennartsson. Virkesförrådet har justerats med tillväxt till och med hösten 2021.
Fastigheten består av totalt ca 114,2 ha varav ca 108,3 ha är produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet beräknas till 13 105 m3sk med en stor andel gallringsskog.
Medelboniteten är beräknad till 5,4 m3sk/ha/år. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Delar av fastighetens vägar kommer att buskröjas under hösten på säljarens bekostnad.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Byoms jaktlag vars areal omfattar ca 2 700 ha, vilken i sin tur är ansluten i Långandalens Älgskötselområde och Södra Långans kronhjortsskötselområde. Köpare av fastigheten får själv ansöka om medlemskap i jaktlaget. Tilldelningen har de senaste åren legat runt 5,5 älgar/1000 ha.
Småviltsjakt.

Fiske

Fastigheten har ingen fiskerätt.

Naturvärden

Det inga inga registrerade nyckelbiotoper eller naturvärden på fastigheten. (Källa: Skogsbruksplanen samt SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten. (Källa: Skogsbruksplanen samt SeSverige)

Vägar

Köparen övertar fastighetens eventuella andelar i skogsbilvägar.

Byggnader

Inga byggnader ingår i försäljningen.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 3 800 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Mats Kullström, tel 063-157160, e-mail mats.kullström@ludvig.se, tillhanda senast den 6 december 2021.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheterna och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheterna kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besiktiga och undersöka fastigheterna. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation, samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 6 Dec

Säljs via anbudsförfarande: 3 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter