Skogsfastighet

Skog och jakt i Kårböle

Högstbjudande

390 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 26 okt, kl 18:00

Visning

  • Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,7 ha
Skogsmark
24,4 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Övrigmark
2,7 ha
Virkesförråd
796 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUSDAL KÅRBÖLE 1:63, 3:109

Adress

Kårböle 1:63, 3:109 Kårböle

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet belägen vid Öjeforsen, strax norr om Kårböle i Ljusdals kommun. Total areal om 27,7 ha varav 24,2 ha produktiv skogsmark. 796 m3sk varav 80 m3sk är S1-skog och övrig volym i tillväxtålder. Fastigheten har god bonitet med en medelbonitet på 4,9 m3sk/ha. Fastigheten har jakträtt och möjlighet till jakt inom Kårböle viltvårdsområde om ca 8 800 ha. Ägs idag av juridisk person och kan således förvärvas av annan juridisk person.

Lämplig investeringsfastighet för den nye skogsägaren som vill prova på att äga skog och samtidigt få goda möjligheter till rekreation i form av jakt

Försäljningssätt: Skriftligt anbud tillhanda senast 2020-10-26. Prisidé 390 000 SEK.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2020. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 24,4 ha med ett virkesförråd om 796 m3sk varav 80 m3sk är S1- och S2 skog. Trädslagsfördelningen visar på en jämn fördelning mellan tall (52 %) och gran (44 %) samt en mindre andel (4 %) löv. Fastigheten har god bonitet och medelboniteten enligt skogsbruksplanen är 4,9 m3sk/ha.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen är 1 ha klassade som K1. Detta avser avdelning nr 1. Köparen övertar ansvaret för återbeskogningen av denna avdelning. Köparen övertar även ansvaret för framtida röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Kårböle Viltvårdsområde vilket i sin tur är indelat i 2 jaktlag. Småviltjakten inkl björnjakt jagas på hela Viltvårdsområdet.
Kontaktperson: Richard Åhlund 070-527 24 82. Ägare till fastigheten har rätt till del i viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

All till fastigheten hörande jakträtt övergår till köparen senast 2021-07-01, om inget annat avtalas per kontraktsdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ljusdals kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Friskrivningsklausul Säljaren upplyser härmed om att sk friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns det naturvärde i form av sumpskog om ca 2 ha. För övrigt finns idag inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade.
(Källa SeSverige).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter