fbpx

Lantbruk

Skog och jakt i Falun

Utgångspris

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 1 jun

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,0 ha
Övrigmark
1,0 ha
Åkermark
1,0 ha
Betesmark
1,0 ha
Skogsmark
37,0 ha
Skogsmark
3,0 ha
Skogsimpediment
2,0 ha
Virkesförråd
8 096 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN SLÄTTBERG 6:3

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Skogsfastighet 45 ha produktiv skogsmark fördelat på åtta skiften vid Bjursås, Falun. Totalt virkesförråd om ca 8 000 m³sk, medelbonitet beräknad till 5,4 m³sk/ha och år. 2 jakträtter i viltområdesförening 6 200 ha. Inom området bedrivs älgjakt i 3 jaktlag. Småviltsjakt främst rådjur.
Bud senast 1 juni

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & co hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 42,0664 ha, ej arealredovisat vattenområde.
Areal enligt skogsbruksplan: 44,8 ha, varav 0,1 ha vatten.
Areal enligt fastighetskarta: 44,77 ha.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2010 och därefter utifrån fjärranalys uppdaterad och framskriven till år 2021 av Foran Forest. Enligt planen består fastigheten av 42,1 ha produktiv skogsmark, med ett totalt virkesförråd om 8 096 m³sk. Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk per ha och år.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogscertifiering

Skogsägaren är certifierad PEFC nr 1700001

Naturvärden

Avdelning 19 och 20 berörs av en registrerad nyckelbiotop med beteckning N11494-1997, lövrik barrnaturskog. I övrigt finns inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden registrerade vid kontrolltillfället på fastigheten enligt SeSverige, www.metria.se.

Jakt

BJURSÅS ÖSTRA VILTVÅRDSOMRÅDES FÖRENING 6 200 ha, fastigheten har 2 jakträtter. Inom området bedrivs älgjakt i 3 jaktlag. Småviltsjakt främst rådjur. Ordförande är Rolf Brittas i Bjursås.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällda fisket, Lenbergets fäbod och ingår i Bjursås Leksands FVO, se länk bjursasleksandsfvof.se/fiskekort-2

Andelar i samfällighetsföreningar

Fastigheten äger andelar i Finnbobyggdens Samfällighetsförening (vägar Ö Rönnäs GA4) ut taxering vid eventuellt underhåll, senaste 2019 var 219 kr.

Slättberg S:13.
Fastigheten äger 8, 6965 % i samfälligheten som förvaltas av Slättbergs och Orrholens delägarförening (17 st delägande fastigheter)
Totalt virkesförråd 3725 m³sk, medelbonitet beräknad till 4,8 m³sk/ha och år.
Senaste utdelningen för andelen var 88 516 kr.

Föreningen har avsatt en kassa på ca 60 000 kr för eventuella framtida underhåll av vägar, all skogsvård är gjord på samfälligheten, inom närtid planerar man endast uttag genom gallringar (Uppgifter från föreningen).

Till grund för uppgifterna om skogen ligger skogliga grunddata från Skogsstyrelsen, kompletterad med nya höjdmätningar från Foran Sverige AB, se bifogad skogsrapport.

Inteckningar och lån

Fastigheten säljs fri från lån. Det finns ett uttaget pantbrev på 100 000 SEK som hålls tillgängliga för köparen på tillträdesdagen.

Vägar

Fastigheten har del i samfällda vägar, enligt uppgift från ägaren har den årliga avgiften varit ca 500 kr

Försäkring

Fastigheten försäkrad hos Länsförsäkringar nr 79006907, skogsförsäkring Max.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde, ingen ansökningsavgift för privat/enskilda personer.

Är köparen juridisk person är avgiften 7 100 kr.

Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 1 jun

Utgångspris: 2 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter