fbpx

Skogsfastighet

Skog och jakt i Borlänge, 3.4 ha

Utgångspris

175 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 14 jun kl 14:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Mindre obebyggd fastighet i Borlänge, ett skogsskifte längs Fågelmyravägen och ett skifte gällande mark i trafikplats Ornäs. Produktiv skog ca 2,2 ha, virkesförråd ca 390 m³sk. Beräknad medelbonitet 4,8 m³sk/ha/år. Jakt i VVO.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BORLÄNGE KRÅKTORP 1:19

Adress

Skogsfastighet Borlänge

Totalareal
3,4 ha
Skogsmark
2,1 ha
Övrigmark
1,3 ha
Virkesförråd
391 m3sk

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetskarta: 3,43 ha
Areal enligt fastighetsregistret: 3,4305 ha
Areal enligt skogsrapport: 3,4 ha

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna har räknats fram med hjälp av laserdata och flygfoton i en Skogsrapport, skapad av Foran AB 2023-03-24. Uppgifterna har inte kontrollerats i fält och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsuppskattningen.

Enligt skogsbruksrapporten omfattar den produktiva skogsmarken ca 2,2 ha med ett virkesförråd om totalt ca 391 m³sk. Tall är det dominerande trädslaget med ca 60 % följt av gran ca 28 % och löv ca 12 %. Beräknad medelbonitet 4,8 m³sk/ha/år.

Resterande mark bedöms enligt rapporten vara 1,3 ha övrig mark.

Skogsrapport är ett helt automatiskt uttag av skogliga grunddata på fastighetsnivå, från Foran Fabriken. Till grund för analysen ligger skogliga grunddata från Skogsstyrelsen, ett rutnät om 12.5x12.5 meter som innehåller värden för: Höjd (grundytevägd), Grundyta, Volym och Diameter (grundytevägd). Det här rutnätet kompletteras även med nya höjdmätningar från Foran som bygger på bildmatchning av Lantmäteriets flygbilder.

Natur- och kulturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor och RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Fastigheten ligger inom Östra Tuna VVO. Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter.

Fiske

Fastigheten ligger inom Borlänge centrala fiskevårdsområde, läs mer under länken nedan.

Fastigheten har även del i bysamfällt fiske i Borlänge Dalsjö FS:6.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten ligger i direkt anslutning till och har andelar i Borlänge Dalsjö Ga:1 som förvaltas av Fågelmyra samfällighetsförening. Fastigheten har fortfarande andelstal kvar i Borlänge Myggsjön Ga:3 och Falun Vallmora Ga:1 fastän fastigheten inte längre har några skogsmarksskiften kvar vid dessa vägar.

Fastigheten har även andelar i Borlänge Dalsjö S:2 - stängfång kring Goms fäbod (skifteslagssamf) och Borlänge Dalsjö S:1 – vägar.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten belastas av en ledningsrätt gällande starkström.

Planer, bestämmelser mm

Enligt anteckning i fastighetsregistret berörs fastigheten av Områdesbestämmelser runt Valsansjöarna, fastän fastigheten inte längre har några skiften i det området.

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Taxeringsvärde

Typkod 110 Lantbruksenhet, obebyggd

Totalt taxeringsvärde är: 19 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark 14 000 SEK
Skogsimpediment 5 000 SEK

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsrapporten är automatiskt upprättad med hjälp av laserdata och flygfoton och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Köparen är medveten om att det ej föreligger någon garanti för att uppgifterna i rapporten korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsuppskattningen för det fall de är av betydelse för köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Bilder

Bilderna i beskrivningen är exempelbilder.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 14 jun kl 14:00

Utgångspris: 175 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter