fbpx

Skogsfastighet

Skog och jakt i Bjännberg, Umeå

Utgångspris

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Anmäl intresse

  • Kolförråd 101.5 ton/ha

Om fastigheten

Fin fastighet om ca 47 ha. varav 44 ha. produktiv mark i Bjännberg, Umeå kommun. Fastigheten består av två skiften och är belägna ca 4 mil från Umeå. Skogsbruksplanen upprättades sommaren 2023 och visar på en total virkesvolym på ca 5 900 m3sk enligt skogsbruksplan vilket ger ett gott medelförråd på ca 134 m³sk /ha. Medelboniteten är god och beräknad till 5,3 m³sk per ha och år med en årlig tillväxt på ca 250 m³sk per år. Dominerande huggningsklass är gallringsskog (huggningsklass G1), som utgör ca 70% av den produktiva skogsmarken. Utöver detta återfinns ca 1 850 m3sk slutavverkningsbar volym i huggningsklasserna S1 och S2. Föreslagna avverkningar samt gallringar under planperioden uppgår till ca. 500 m³sk . Perfekt för den skogsintresserade som här får möjlighet att ägna sig åt allt från gallring till slutavverkning på sin egna fastighet.

Jakträtt i Bjännberg VVO som jagar på ca 1300 ha.

Mer information om skogen finns i skogsbruksplanen.

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 2 400 000 kronor. Vid intresse från flera så kan försäljningen komma att slutföras genom auktionsförfarande. Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co fastighetsförmedling AB, Erik Grafström, tillhanda.

Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

UMEÅ BJÄNNBERG 3:3

Adress

UMEÅ BJÄNNBERG 3:3 Umeå

Totalareal
46,9 ha
Skogsmark
43,8 ha
Skogsimpediment
2,4 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Virkesförråd
5 867 m3sk
Total tillväxt/år
250 m3sk
Kolförråd/ha
101.5 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten är fördelad på två skiften belägna i Bjännberg, ca 4 mil från Umeå.

Visning

Ingen visning sker av mark, utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Skogsuppgifter

Bjännberg 3:3 är beläget söder om Umeå och består av 2 skiften. Skogsbruksplanen upprättades Juni 2023 av Boreal Partner. Fastighetens totala areal är 47 hektar och den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 44 hektar. Virkesförrådet uppskattas vid inventeringstillfället till ca 5 900 m³sk som innebär ett gott medelförråd på ca 134 m3sk per produktiv ha. Medelboniteten är god och uppskattad till 5,3 m³sk/hektar och år.

Markförhållandena är varierande där större delen av fastigheten består av frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året. Branta slänter kring å och bäckar förekommer vilket kan försvåra drivningen. Delar av skogen är planterad på gammal åkermark vilket medför finkorniga jordar med god bonitet.

Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 500 m³sk, varav 80 m³sk utgörs av gallring och 420 m³sk av föryngringsavverkning.

Enligt skogsbruksplanen finns vägar i tillräcklig utsträckning för de planerade åtgärderna under planperioden. Erosion runt bäcken på skifte 1 gör att det inte går att passera med fordon. Vissa delar av traktorvägen börjar bli igenväxt.

Skogsvård

Många bestånd är ej i behov av skötsel under planperioden dock är vissa bestånd välslutna och i behov av gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränser kan vara otillräckligt uppmärkta. Säljaren ansvarar inte för vidare utmärkning av dessa.

Jakt

Jakträtt i Bjännbergs Viltvårdsområde, som jagar på ca 1300 ha. Älg och Kronhjortsjakt. Även goda bestånd av rådjur.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 2,25 ton kol per hektar med hänsyn till planens föreslagna skogsskötselåtgärder. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 4 446 ton vilket motsvarar 16 290 ton CO2e.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person för denna fastighet. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan

Utgångspris: 2 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter