fbpx

Lantbruk

Skog och jakt i Barktorp, Malungs finnmark

Prisidé

1 125 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 29 Nov kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
38,9 ha
Skogsmark
35,9 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,4 ha
Vatten
1,2 ha
Virkesförråd
3 375 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

DEL AV MALUNG-SÄLEN BARKTORP 2:2, 1:3

Adress

Barktorp 3 78291 Malung

Om fastigheten

Lättillgänglig skogsfastighet som ligger naturskönt i anslutning till bebyggelsen i lilla byn Barktorp på Malungs finnmark eller inom Tiomilaskogen som många benämner området. Statligt välunderhållen väg som är öppen året om. Egendomen består av ett skifte omfattande totalt ca 37 ha, varav ca 36 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 400 m³sk. Skog med god tillväxt i åldersklassen 20-30 år, men även stor andel växtlig 50-60 årig gallringsskog. Medelboniteten är uppskattad till 5,2 m³sk/ha och år. Jakträtt inom Tyngsjö norra viltvårdsområde om ca 12 800 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av DSK Skog 2021. Fastighetens landareal omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 37 ha, varav ca 35 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 375 m³sk. Planen är inte uppräknad med sommarens teoretiska tillväxt om 175 m³sk, vilket tillkommer. Medelboniteten är uppskattad till 4,7 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Tyngsjö norra viltvårdsområde om ca 12 800 ha. Kontaktperson Anders Gidrup 0705-24 18 38.

Fiske

Fastigheten ligger inom Malungs fiskevårdsområde.

Naturvärden

Det finns två nyckelbiotoper om ca 1 ha registrerade på fastigheten (se mörkrött skikt på fastighetskarta). Inga övriga höga naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerat enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Inteckningar

Det finns ett pantbrev uttaget på Barktorp 2:2 om totalt 170 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor.

Lantmäteriförrättning

Säljaren kommer behålla huset med en tilltänkt tomt om ca 1,2 ha på Barktorp 2:2 enligt markering på bifogad ortofotokarta som kommer frångå uppgiven areal i objektsbeskrivningen. I samband med köpet kommer skogen på Barktorp 2:2 fastighetsregleras till den mindre fastigheten Barktorp 1:3 som köparen söker lagfart på. Köparen står för förrättningskostnaden.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 170 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 29 Nov kl 14:00

Prisidé: 1 125 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter