Skogsfastighet

Skog och inägomark i södra Leksand

Utgångspris

5 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 20 aug

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

    Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
171,6 ha
Skogsmark
147,3 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Inägomark
22,1 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
17 497 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LEKSAND NORR RÄLTA 15:2, BJÖRKEN 237:1 SAMT NORR RÄLTA 7:10

Om fastigheten

Tre välskötta lantbruksfastigheter med skiften söder om Jordberg, vid Björberget och runt Rälta.
Totalt ca 172 ha varav inägomark ca 22 ha och produktiv skog ca 148 ha. Virkeförråd ca 17 500 m³sk. Beräknad medelbonitet 5,4 m³sk/ha/år.
Jakt i jaktklubb och i VVO.

Utgångspris:
Leksand Björken 237:1 totalt 36 ha: 750 000 SEK
Leksand Norr Rälta 7:10 totalt 79 ha: 2 950 000 SEK
Leksand Norr Rälta 15:2 totalt 56 ha: 2 100 000 SEK

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i september 2011, därefter ajourhållen enligt uppgifter från Stora Enso och tillväxtberäknad tom 2019 av bl.a. Foran Forest AB. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken 147,3 ha. Virkesvolymen är uppskattad till 17 497 m³sk och består av 78 % tall, 16 % gran, 6 % löv. Beräknad medelbonitet 5,4 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen är ojämn med en övervikt av yngre skog. Se vidare i bifogad skogsbilaga. En sammanställning över olika fastigheterna finns längre ned på sidan.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Åkermarken brukas idag av två arrendatorer. Åkermarken på skifte 7 är idag godkänd för KRAV-odling. Skifte 5 är beläget direkt vid Dalälven.

Areal

Total areal enligt skogsbruksplan: 171,6 ha
Leksand Björken 237:1 totalt 36,6 ha
Leksand Norr Rälta 7:10 totalt 79,3 ha
Leksand Norr Rälta 15:2 totalt 55,7 ha

Total areal enligt fastighetsutdrag: 171,7673 ha
Leksand Björken 237:1 totalt 36,85 ha
Leksand Norr Rälta 7:10 totalt 79,4473 ha
Leksand Norr Rälta 15:2 totalt 55,47 ha

Total areal enligt fastighetskarta: 172,38 ha
Leksand Björken 237:1 totalt 36,62 ha
Leksand Norr Rälta 7:10 totalt 80,41
Leksand Norr Rälta 15:2 totalt 55,35 ha

Naturvärden

Avdelning 50, Leksand Norr Rälta 15:2, berörs av en nyckelbiotop, barrnaturskog, (N 8678-1994), om 0,8 ha, som även har ett biotopskydd (SK 55-1994). (Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

På Leksand Björken 237:1, har totalt 7,7 ha klassats med naturvårdsmål.

Forn- och kulturlämningar

Leksand Norr Rälta 7:10 berörs av en registrerad fornlämning vid älven, RAÄ-nummer: Leksand 251:1, lämningstyp: blästbrukslämning, slagg/slaggvarp, och en registrerad trolig fornlämning vid Björberget, RAÄ-nummer: Leksand 756:1, lämningstyp: fäbod.

Jakt

Björken 237:1 ligger inom Jordbergs VVO, ca 600 ha. Kontaktperson Anders Agge.
Del av N Rälta 15:2 och N Rälta 7:10 ligger inom Leksand Västra Älgskötselområde och bedrivs av Rälta jaktklubb på ca 960 ha, småvilt jagas på egen hand, gemensamhetsjakt på älg och delvis vildsvin. Kontaktperson Anton Gärdsback.
Del av N Rälta 15:2 och N Rälta 7:10 ligger inom Älgbergets älgskötselområde och bedrivs av Björbergets jaktlag på ca 840 ha. Gemensam älgjakt, småvilt jagas på egen hand. Kontaktperson Per Larsson.

Fiske

Leksand Björken 237:1 ligger inom Siljansnäs fiskevårdsområde. För mer information, se länk nedan/hemsidan: www.siljansnasfvof.se

Leksand Norr Rälta 7:10 och 15:2 ligger inom Leksand-Insjöns fiskevårdsområde. För mer information, se länk nedan/hemsidan: www.lifvo.se

Fastigheterna har även del i bysamfällt fiske.

Arrende/nyttjanderätter

På åkermarken finns två arrenden som är uppsagda för upphörande 2020-12-31.

På Norr Rälta 15:2, Norr Rälta 7:10 och Björken 237:1 är jakten upplåten till och med 2020-06-30.

Stödrätter

Stödrätter innehas av arrendatorerna. Enligt arrendeavtalen avlämnas stödrätterna till jordägaren vid arrendets upphörande.

Vägar

Leksand Björken 237:1 har del i Leksand Yttermo Ga:10, som förvaltas av Svarttjänsvägens samfällighetsförening och Leksand Alvik Ga:2, som förvaltas av Siljansnäs västra samfällighetsförening.

Leksand Norr Rälta 7:10 har troligen outredda andelar i Gagnef Björbo Ga:10 och Leksand Hagen Ga:1, som förvaltas av Hagen-Rälta vägsamfällighet.

Leksand Norr Rälta 15:2 har del i Leksand Söder Rälta Ga:1 och troligen outredda andelar i Björbo Ga:10.

Rättigheter och belastningar

Leksand Björken 237:1 har förmån i ett officialservitut gällande gångväg.
Leksand Norr Rälta 7:10 har förmån i två officialservitut gällande väg och rätt att använda väg över annan fastighet för jordbrukstransporter. Fastigheten belastas även av tre officialservitut gällande väg och annan fastighets rätt att använda väg för skogstransporter.
Leksand Norr Rälta 15:2 belastas av ett officialservitut gällande annan fastighets rätt att använda väg för skogstransporter.

Samfälligheter

Fastigheterna har andel i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Inteckningar

I Leksand Norr Rälta 7:10 finns ett datapantbrev uttaget om 220 000 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter