fbpx

Lantbruk

Skog och gård vid Salbohed

Högstbjudande

3 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 17 Nov kl 13:00

Visning

  • fre 29 okt, kl 14:00 - 17:00

  • sön 7 Nov, kl 10:00 - 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,6 ha
Skogsmark
7,5 ha
Myr/kärr/mosse
4,9 ha
Inägomark
8,1 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
6,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,8 ha
Virkesförråd
30 m3sk
Boyta
95 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA HÄLLBY 1:7

Adress

Hällby Björnhålet 180 73361 Västerfärnebo

Om fastigheten

Möjlighet att förvärva fastighet med jord, skog och gårdscentrum. Kan förvärvas tillsammans som helhet eller som separata skiften. Fastigheten är under lantmäteriförrättning, där gårdscentrum kommer styckas av. Total areal om 27 ha, varav 9 ha är åkermark och 7,5 ha produktiv skogsmark.

Brukningscentrum ligger lummigt och vackert i ett lugnt läge utan störande trafik. Då bostaden på fastigheten består av två byggnader som är hopbyggda genom en kontorslokal, finns det goda möjligheter att härbärgera två hushåll/familjer. Lämpligt som generationsboende eller för den med egen verksamhet. Gårdscentrum består även av en mindre gäststuga och flera ekonomibyggnader. Stor trädgård. Del i naturreservatet Hälleskogsbrännan. Jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Brukningscentrum ligger lummigt och vackert i ett lugnt läge utan störande trafik. Då bostaden på fastigheten består av två byggnader finns det goda möjligheter att härbärgera två hushåll/familjer. Lämpligt som generationsboende eller för den med egen verksamhet.

Bostadshus som består av två bostadsbyggnader som är hopbyggda genom en kontorslokal/hyreslokal. Bostadsbyggnaderna är beskrivna var för sig nedan som bostad 1/Röda huset och bostad 2/Vita huset. Gemensam uppvärmning via pelletspanna i bostad 2, uppvärmning kan även ske med el. Enskilt vatten och avlopp. Fiber är framdraget.

Bostad 1/Röda huset är en 1 ½-plans byggnad med tillbyggnad och veranda. Trästomme på delvis torpargrund, delvis gjuten platta. Beklädd till största del med liggande fjällpanel förutom på nisch med stående lockpanel. Plåttak.

Planlösning Nedre plan:
Hall med trägolv, målat tak, spegeldörrar. Badrum ligger ett trappsteg ned från hallen, har våtrumsmatta, tapet på vägg och tak, toalett, kommod, bidé och duschkabin. Allrum med öppen spis, trägolv och takpanel. Kök med äldre standard, bröstpanel, linoleummatta och plattor i tak. Hall/verandaentré med platsbyggd garderob, linoleummatta, takpanel. Tvättstuga med platsbyggt skåp, tvättmaskin, tvättho, flera öppna hyllplan och överskåp, våtrumsmatta. Mindre rum som kan användas som garderob eller sy/hobbyrum, har platsbyggt bord, linoleummatta men saknar ytskikt. Sovrum 1 med linoleummatta och plattor i tak. Sovrum 2 med platsbyggda garderober, 1 enkel och 2 dubbla, linoleummatta, några mindre fuktfläckar i tak. Från allrummet går dörr in till kontorslokalen.

Planlösning Övre plan:
Linoleummatta på hela planet samt tapet på väggar och tak, synliga bjälkar och snedtak. Möblerbar hall med nisch/läshörna med dörr ut på balkong (utan räcke). Sovrum 3 med mindre språng.

Bostad 2/Vita huset är en 1½-plans byggnad med tillbyggt pannrum. Trästomme beklädd med eternitplattor på nedre del och lockläktspanel upptill, 2-kupigt tegel, gjuten platta. Mindre uteplats vid entrédörr.

Planlösning Nedre plan:
Hall med linoleummatta, trapp till övre plan. Kök med modern standard, linoleummatta. Pannrum med ackumulatortank, pelletsbehållare och panna, diskbänk, äldre tvättmaskin. förrådsutrymme med dörr från utsidan, dubbeldörr. Öppen planlösning mellan tv-rum och finrum, parkettgolv. Från finrummet går dörr ut till kontorslokalens hall.

Planlösning Övre plan:
Två sovrum med inbyggd bokhylla, heltäckningsmatta och med dörrar till kallvind. Kallvind längs båda långsidorna. Förråd i hall. Separat WC och badrum, båda utrivna efter fuktskada. Utrymmena är inte iordningsställda, dock är torkning efter fuktskadan gjord.

Gäststuga med ca mått om 2,5 *4 m. Enklare standard.

Hyreshuslokal

Byggnad med trästomme beklädd med lockläktspanel, 1-kupigt tegel, gjuten grund. Hyreslokal som består av ett stort kontor med parkettgolv, tre stora fönster och en mindre hall med entrédörr. Uteplats.

Ladugård med loge

Ladugård med mjölkkammare och loge i vinkel. Byggnadsarea om 8 *23 m + 10 * 15 m enligt mätning på karta. Ladugården är uppförd med hålsten och överdel/skulle med träregel beklädd med stående plank. Gjuten platta och plåttak. Gamla inredningen är kvar invändigt. Mjölkkammare med plåttak, vitputsad hålsten. Loge med regelstomme beklädd med stående plank, grusad grund och 2/3-del av taket är 2-kupigt tegel, resterande är plåttak.

Maskinhall

Byggnadsarea om 13 * 20 m enligt mätning på karta. Byggnad uppförd med regelstomme beklädd med plåt, plåttak, grusad grund. Stora öppningar på kort- och långsidan.

Vagnslider

Byggnad med garageutrymme, verkstadsdel samt förråd på övre plan. Byggnadsarea om 8 * 21 m enligt mätning på karta. Trästomme med mittenparti av murat tegel. Beklädd med stående plank. Gjuten platta under verkstadsdelen, i övrigt grusad, plåttak och fönster med spröjs. Dubbeldörr till verkstadsdelen.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Fastighetsbildning

Möjlighet att lägga bud på varje separat del: skog, åker och brukningscentrum.

Brukningscentrum är redan under lantmäteriförrättning för att styckas av till egen fastighet med separat fastighetsbeteckning. Beräknad areal för avstyckningen är ca 7 900 kvm. Arealen är inkluderad i den totala angivna arealen men inte i skogsbruksplanen.

Skog och åker kan inte bilda egen fastighet var för sig men möjligheten finns att fastighetsreglera till av köparen ägd fastighet då köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inägomark

Enligt taxeringsinformationen är det normal produktionsförmåga på åkermarken. Avviker med mindre än 10%. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad vintern 2020 av Ohls Skogsskötsel & Förvaltning AB. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2021.

Skogsskiftet ligger i brandområdet från 2014.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 7,5 ha med ett virkesförråd om 30 m³sk. Medelbonitet på 5 m³sk per ha och medeltal om 5 m³sk per ha.
Trädslagsblandning 43 % tall och 56 % björk. Ojämn åldersfördelning med enbart skog yngre än 10 år. Skiftet är långsmalt med skogsbilväg som skär genom den norra delen.

Av den produktiva skogsmarksarealen är 94,7 % (7,1 ha) frisk och 5,3 % (0,4 ha) fuktig.

Inga avdelningar på fastigheten är föreslagna som NO-områden eller NS-område. Däremot ingår avdelning 27 i Naturreservatet Hälleskogsbrännan och avdelning 15 ingår i Natura 2000-område Gorgen.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period är röjning föreslagen åtgärd för samtliga avdelningar, sammanlagt 7,5 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten är ansluten till Gärdsbo-Hällby-Islingby Viltvårdsområde (VVO) och Gärdsbo-Hällby-Islingby Jaktvårdsförening. Jaktvårdsföreningen fogar över ett 3 600 ha stort område.

All jakt organiseras inom jaktvårdsföreningen och fastigheten ingår i ett av föreningens fyra jaktlag. Småviltsjakt sker som enskild jakt eller ibland som gemensam jakt. Älgjakten utförs som gemensamhetsjakt i ett licensområde som även innefattar ett kronskötselområde.

Ny ägare som inte är medlem i jaktvårdsföreningen sedan tidigare kan anmäla en ansökan om medlemskap som behandlas vid föreningens årsmöte på våren.
Kontaktperson för jakten är ordförande Fredrik Larsson. För mer information eller kontaktuppgifter kontakta mäklaren.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två övriga kulturhistoriska lämningar, husgrund och kolningsanläggning, registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Inga fornlämningar fanns registrerade. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Del av fastigheten, avdelning 27 om 5,6 ha, ingår i Naturreservatet Hälleskogsbrännan och avdelning 15 om 0,3 ha ingår i Natura 2000-område vid Gorgen. På fastigheten finns det 4 sumpskogar som påverkar de södra skiftena registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Inteckningar

För fastigheten finns ett pantbrev om 285 000 SEK. Pantbreven kommer följa med den nybildade fastighet som innefattar brukningscentrum.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Mantal

Fastigheten har 1/8 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m. Mantal kommer fördelas vid lantmäteriförrättningen.

Områdesbeskrivning

Inom 5 km från fastigheten ligger Västerfärnebo och Salbohed.

I Västerfärnebo finns Västerfärnebo skola med elever från förskola till årskurs 6, närmaste högstadie- och gymnasieskola finns i Sala och vid gymnasiesärskolan i Salbohed. En vårdcentral, Fiket i Färnebo som är ombud för Apoteket, Posten och andra paketdistributörer, närlivsbutik och pizzeria. Det finns ett aktivt föreningsliv med bl a idrottsföreningen Västerfärnebo AIK som har sektioner inom fotboll, gymnastik och skidor. Västerfärnebo hembygdsförening som under sommaren håller i flertalet evenemang såsom Konst och Hantverksrundan, Färnboparaden (dragsspelstämma) och midsommarfirande. Under resten av året erbjuds olika inomhusaktiviteter. Bygdecenter som erbjuder turistinformation, bokning av aktiviteter, cykeluthyrning m m. Kulturföreningen Kilbolokalen anordnar teater- och musikföreställningar, föreläsningar osv.

Kuriosa: Under Gustav Vasas strider mot danskarna stod flera slag i området runt Västerfärnebo

I Salbohed korsas länsväg 256 av Kopparbergsvägen. I Salbohed finns matbutik, förskola, restaurang, tennisbanor och fotbollsplan.

Kommunikationer

I Västmanlands län utförs kollektivtrafiken av VL. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se VL:s hemsida www.vl.se

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 17 Nov kl 13:00

Högstbjudande: 3 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter