fbpx

Skog och friluftsliv i Gråshult

Högstbjudande

4 000 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

I den småskaliga jordbruksbygden i Gråshult ligger den här fantastiskt fina och välskötta fastigheten om ca 31 ha fördelat på skog och vatten som erbjuder möjligheter till ett rikt friluftsliv. Fastigheten som är härligt och lugnt belägen uppe på en höjd har flera trevliga promenadstråk i den kuperade natursköna terrängen. Dammarna om ca 2,4 ha är vattenfyllda stentäkter som erbjuder härliga bad och möjlighet till fiske. Här finns också 3 enklare stugor för övernattning, en separat byggnad med toalett och dusch, ett utekök under tak samt en ombonad matplats under tak med en murad eldstad. Det går bra att inkomma med bud på enbart stugor och dammar!

På fastigheten kan man hitta värdefulla miljöer i form av, ekskog på frisk mark, primär-sekundär lövblandsumpskog i myrmarksmiljö vilka båda är prioriterade biotoper med extra skyddsvärde i regionen. Marken, som är präglad av grusunderlag, är kuperad med trädbevuxna ås- och höjdsträckningar och mellanliggande svackor med en fuktigare vegetation. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 22 ha med ett bedömt virkesförrådet om ca 2 300 m3sk. Virkesförrådet per ha är 102 m3sk och medelboniteten är
beräknad till 7,3 m3sk/ha/år. På fastigheten finns ett Natura 2000-område som berör avdelning 9-11 i skogsbruksplanen som är ädellövhagmark med höga biotop- och artvärden med en rik markflora. Vägnätet är väl utbyggt och fastigheten ligger lättillgängligt längs med gamla vägen mellan Osby och Älmhult söder om Killeberg. Perfekt fastighet för den som vill bygga hus och skapa sitt eget naturparadis endast 15 min från Älmhult!

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvigfast.se. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

OSBY GRÅSHULT 1:10

Totalareal
31,3 ha
Skogsmark
22,4 ha
Inägomark
0,8 ha
Väg och kraftledning
1,4 ha
Vatten
2,4 ha
Övrigmark
4,3 ha
Virkesförråd
2 279 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016-01-12 av Södra som har räknat fram den till 2024. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 22,4 ha med ett uppskattat virkesförråd om 2 279 m³sk. Trädslagsfördelningen är 36 % gran, 29 % löv, 22 % tall, 13 % ädellöv. Medelboniteten är beräknad till 7,3 m³sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 132 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt på småvilt, rådjur och vildsvin.

Vatten

Dammar om ca 2,4 ha som är vattenfyllda stentäkter. Regnbåge, öring och gräskarp är inplanterat.

Byggnader

Tre enklare stugor för övernattning:
Bågen, 24 kvm
Tolvan, 16 kvm
Flugan, 16 kvm
Stugorna som är vinterbonade är isolerade och värms med direktverkande el. Möblerna ingår.
Ombonad matplats under tak med murad eldstad.
Utekök under tak.
Separat byggnad med toalett och dusch. I dörren till vänster är det toalett och handfat, i dörren till höger dusch, varmvattenberedare, hydrofor och vattenfilter.
Vatten kommer från djupborrad brunn med filter. Avlopp från toalett och utekök går till en septitank som töms årligen. El är framdraget till samtliga byggnader.
Årliga driftskostnader:
Avloppstömning: ca 2 500 kr.
El: ca 4650 kwh/år (avstängd på vintern).
Försäkring: ca 8 000 kr.

Naturvärden

På fastigheten finns det registrerade naturvärden, nyckelbiotoper och områden med Natura 2000. Mindre sumpskogsområden med kärrskog bevuxet med blandskog och strandskog vid vattendrag bevuxet med lövskog. Ett Natura 2000-område som berör avdelning 9-11 i skogsbruksplanen som är ädellövhagmark (källa: Skogens pärlor samt Skogsstyrelsen).
På fastigheten finns också naturvärden i form av småkärr, kantzoner mot åker och myr, hagmarksskog med ädellöv, spridda ädla lövträd i och utanför skogsmarken.

Beskrivning för Natura 2000-området:
Betesmark med stora vidkroniga ekar. Området är ett fint exempel på ädellövhagmark med höga biotop- och artvärden. Hävden gör att buskskiktet är dåligt utvecklat. Marken är ytstenig med flera odlingsrösen. Det finns en rik markflora med bland annat backsippa, gökärt, vårstarr och blåsuga. Luckigheten ger öppna varma miljöer som är viktiga för flera insekter, inte minst fjärilar. Fornlämning i form av fossil åker. Målet är att bevara området, fortfarande väl hävdat och att säkerställa överlevnaden för äldre solitärer genom att röja bort eventuellt sly.

Forn- och kulturlämningar

Det finns registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten i form av minnesmärke/minnessten med tradition och område med fossil åkermark i form av bland annat röjningsröseområde (källa: SeSverige och Fornsök).

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Vindpark Liasjön

Eurowind Energy AB utreder möjligheten att bygga och driva en vindpark omfattande maximalt 10 vindkraftverk vid Osby kommuns utpekade vindbruksområde Liasjön, ca 7 km norr om Osby. Mer information finns att ta del av på eurowindenergy.com/se/vara-vindparker/vindpark-liasjon.

Tillträde

Efter överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter