fbpx

Skogsfastighet

Skog- och åkermark, Kil

Högstbjudande

3 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 17 maj kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
55,3 ha
Skogsmark
27,6 ha
Skog med restriktion
10,8 ha
Berg/hällmark
0,1 ha
Åkermark
16,4 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
4 829 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KIL RUDSTORP 1:2

Adress

Sätern, Trångstad 66592 Kil

Om fastigheten

Mellan Trångstad och Tolita säljs en jord- och skogsfastighet om totalt 55 hektar med en utmärkt arrondering där all mark är i ett sammanhängande skifte. Bra tillgänglighet då landsvägen skär genom fastigheten i brytning mellan skog och åker. Enda byggnad är en äldre lada intill vägkanten. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Gammal ekonomibyggnad

Invid åkerkantens västra del, vid vägkant, finns en gammal lada som hör till fastigheten. Byggnaden är uppförd i trä under ett tak av plåt.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad i mars 2016 av Stora Enso (Rolf Ljungberg, Skogsrolf AB). Denna har sedan ajourhållits enligt uppgifter från Stora Ensos virkesköpare och tillväxtberäknats. Inför försäljningen har planens data gällande volym jämförts med laserdata och fältbesök har skett med mätningar i bestånd där laservolym skiljer från planvolym. Planen uppdaterad utifrån dessa nya mätningar samt att det nybildade naturreservatet tagits med i planen.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 27,6 ha (naturreservat avräknat) med ett totalt virkesförråd om 4 829 m³sk varav 1 177 m³sk är S1 och S2 skog. Beräknad medelbonitet är 6,0 m³sk/ha i snitt och årlig tillväxt 161 m³sk/år i medel under planperioden (med hänsyn till föreslagna åtgärder). Virkesförrådet är i medeltal 175 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där gran utgör 37%, tall 35% och löv 25%. Avverkningsförslag under planperioden (2021-2030) är totalt 1 357 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 529 m³sk samt gallring 828 m³sk.

Skogsvård

En aktivt brukad och likaså välskött skogsfastighet där virkesförrådet är i åldrar med god tillväxt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Areal inägomark är i skogsbruksplanen angiven till 16,4 hektar. Areal enligt jordbruksverkets blockdatabas är ca 15 ha fördelat på 5 st. block varav det största är ett mycket fint skifte på drygt 11 hektar sammanhängande mark med goda produktionsförutsättningar. Markerna ligger inom kompensationsstödområde nr. 7 enligt nuvarande regler för jordbrukarstöd.

Arrende/nyttjanderätter

Jordbruksmarken brukas för närvarande av arrendator. Inför försäljningen har med denna överenskommits om frånträde vilket sker per den 2021-12-31. Marken lämnas då med vallgröda. Stödrätter är jordägarens egendom och ingår i fastighetsöverlåtelsen.
Arrendeersättning för innevarande år (2021) tillfaller säljaren.

Jakt

Fastigheten ingår i Killingens Älgskötselområde och Västra Frykens Kronhjortskötselområde. Ingår inte i något Viltvårdsområde. Älgjakt bedrivs av Sörby-Snarås älgjaktlag som jagar på ca: 1 000 ha. Jakträtten är för närvarande upplåten. Inför försäljningen har överenskommits att jakträttsinnehavaren frånträder per den 2021-06-30.

Naturvärden

Fastigheten berörs av det nybildade Naturreservatet "Storhöjden". I skogsbruksplanen är området med reservat angivet som Avd. 39. Se bilagt dokument för mer information.
Avd. 34 berörs av ett område med höga naturvärden, typ barrskog. Ärendebeteckning: N 2033-1998.
Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor.

Forn- och kulturlämningar

Inga Forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. Källa: Skogsstyrelsen.
I skogsbruksplanen finns en notering om bebyggelselämning inom avd. 20.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i distrikt Stora Kil inom Kils kommun. Detta distrikt räknas inte som glesbygds- eller omarronderingsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Skattetal

424:2,64 Öre, penningar

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till växande gröda, grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan du som är intresserad fastigheten inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera dina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym, ålder etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 135 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 17 maj kl 16:00

Högstbjudande: 3 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter