Lantbruk

Skog och åker vid Kuddby, 49 ha

Högstbjudande

6 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 3 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
49,2 ha
Skogsmark
25,6 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Inägomark
22,6 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
5 800 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Norrköping Östra Ny Hageby 2:5, del av

Adress

Hageby 4 61030 Vikbolandet

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva ett markområde om totalt 49 ha fördelat på två skiften vid Kuddby. Arealen fördelar sig på ca 22,6 ha åkermark och 25,6 ha skogsmark. På fastigheten finns en ladugård/loge samt ett mindre garage.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

Loge i träkonstruktion med eternittak. Loge på vardera sida med en mindre stalldel i mitten, delvis gjutet golv.

Äldre traktorgarage i trä med tak av eternit.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i 2017-09-20 av Södra och den årliga tillväxten har därefter adderats virkesförrådet av LRF Konsult. Även det område som ej ingår i försäljningen har plockats bort från skogsbruksplanen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 25,6 ha med ett aktuellt virkesförråd om ca 5 800 m³sk, se mer info i skogsbilaga.

Säljaren har tecknat kontrakt om avverkningsrätt (2018-12-14) som berör avdelningarna 3, 6 och 11 i skogsbruksplanen. Det beräknade uttaget omfattar ca 7,4 ha och ca 1 500 m³fub (ca 1800 m³sk) enligt kontraktet, avverkningstiden löper till 2020-12-14. Genom kontraktet har säljaren även beställt skogsbränsleuttag och markberedning (harvning). Likviden från avverkningen tillfaller säljaren. Enligt skogsbruksplanen håller dessa avdelningar en summerad volym om ca 2 300 m³sk.

Skogsvård

Efter utförd avverkning av avdelningarna 3, 6 och 11 kommer det att finnas återväxtåtgärder i form av plantering om ca 7,4 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Åkermark

Arealen åkermark uppgår enligt kartmätning till ca 22,6 ha. Jorden är upplåten genom ett femårigt sidoarrende som gäller från 1 januari 2017.

Mantal

Fastigheten har mantal i Kuddby och Östra Ny Sockenallmänning. Under år 2019 uppgick fastighetens samlade utdelningar från allmänningar till ca 15 900 kr.

Naturvärden

Det finns ett registrerat naturvärdesobjekt som berör avdelning 4 i skogsbruksplanen. Avdelningen är avverkad och är troligtvis ej längre att klassa som naturvärdesobjekt.

Forn- och kulturlämningar

Det finns en kulturlämning samt en mängd registrerade fornlämningar på fastigheten, de utgörs av bland annat stensättningar och en hällristning (källa: Riksantikvarieämbetet).

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen
ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal, rättigheter, delaktigheter eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

En pågående lantmäteriförrättning berör fastigheten, den avser en avstyckning av ett bostadshus.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7 125 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter