fbpx

Skogsfastighet

Skog och åker Mönsterås, 67 ha

Högstbjudande

4 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 15 jun kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
67,5 ha
Skogsmark
62,1 ha
Skogsimpediment
0,3 ha
Åkermark
3,0 ha
Betesmark
0,8 ha
Övrigmark
1,3 ha
Virkesförråd
4 889 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

MÖNSTERÅS NYEBO 6:2, del av

Adress

Nyebo 222 38491 Blomstermåla

Om fastigheten

Fastigheten består av tre skiften med en skogsareal om cirka 62 ha.
Det totala virkesförrådet uppgår till 4 890 m³sk vilket motsvarar 80 m³sk/ha.
På fastigheten finns cirka 4 ha åkermark.
Flera försäljningsalternativ.

Utgångspris: 4 600 000 kronor.
Bud senast: 2021-06-15.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnad

Enklare ekonomibyggnad, röd träfasad samt plåttak.
Grusgolv.

Skogsuppgifter

Mönsterås Nyebo 6:2 är beläget 5 km sydväst om Mönsterås,
Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan.
Planen är upprättad av skogskonsult JR Skog.
Fastighetens totala areal är beräknad till 67,5 ha och den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 62 ha.
Säljaren behåller viss areal omkring gårdscentrum se bifogad karta.
Totala virkesförrådet är 4 890 m³sk vilket ger 80 m³sk/ha. Dominerande skogstyp är barrskog.
Stor andel av skogsarealen finns i huggningsklasserna R2 och G1, ålder cirka 10 – 30 år.
Bonitet om 7 m³sk/ha.
Cirka 1 920 m³sk finns som är mogen att föryngringsavverkas, S2 – skog.

Vid beräkning av värdet av yngre skog bör man beakta värdet i kr/ha samt bonitet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åker/Betesmark

På fastigheten finns ca 4 ha åker och betesareal.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter.
Jakten tillgänglig för ny ägare från 1 juli 2021.

Arrende

Åkermarken muntligen utarrenderad.
Ny ägare har möjlighet att bruka åkerarealen till nästa brukningssäsong våren 2022.

Vägar

Fastighetens vägar ger bra tillgänglighet till skogsbruket.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns odlingsrösen dessa räknas som kultur/fornlämningar.

Försäljningsalternativ

1. Hela fastigheten.
Utgångspris: 4 600 000 kronor.

2. Skifte Stenmossen
Areal 36,5 ha, virkesförråd 2 759 m³sk och bonitet 6 m³sk/ha.
Se bifogad karta.

3. Skifte Nyebo
Areal 20,5 ha, virkesförråd 1 425 m³sk och bonitet 9 m³sk/ha.
Se bifogad karta.

4. Skifte Norret
Areal 10,5 ha, virkesförråd 705 m³sk och bonitet 8 m³sk/ha.
Se bifogad karta.

Förvärv enligt alternativ 2, 3 och 4 förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet inom Mönsterås kommun.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.
Delförvärv förutsätter att köparen äger fastighet taxerad som lantbruksenhet.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog och jakt.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 15 jun kl 17:00

Högstbjudande: 4 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter