Skogsfastighet

Skog och åker, Fjärdhundra

Utgångspris

4 000 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
40,5 ha
Skogsmark
30,7 ha
Myr/kärr/mosse
0,7 ha
Berg/hällmark
0,3 ha
Åkermark
8,8 ha
Virkesförråd
6 500 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ENKÖPING FRÖSTHULTS-MÄLBY 2:3, del av

Adress

Skifte 2 och 4 Fjärdhundra

Om fastigheten

Del av fastighet med skog och åker. Objektet består av två skiften med god arrondering.

Talldominerad skogsmark om 30,5 ha med ett virkesförråd om 6 500 m³sk, varav 3 000 m³sk är G2- och S2-skog. Medelbonitet på 6,7 m³sk per ha och ett högt medeltal om 211 m³sk per ha.

Något ojämn åldersfördelning med skog i de flesta åldrar. Viss tyngdpunkt på gallringsskogar, 42 % av arealen är huggningsklass G1 och 37 % av arealen är skog i åldrarna 40 – 59 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda och större delen av fastigheten är lättframkomlig.

Åkermark om 8,8 ha med normal avkastning och kvalitet.

Jakträtt. God jaktmarker. Älg- och kronhjortsjakt som sker genom samfälld jakt och jaktlaget fogar över ett ca 3 500 ha stort markområde.

Fina naturstigar och goda svampmarker.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad våren 2016 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad i pcSkog inklusive tillväxtsäsongen 2019. I framräkningen av skogsbruksplanen har det tagits hänsyn till planerade avverknings- och gallringsåtgärder och den totala volymen justerad.

Fastigheten består av två skiften. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 30,5 ha med ett virkesförråd om 6 500 m³sk, varav 3 000 m³sk är G2- och S2-skog. Medelbonitet på 6,7 m³sk per ha. Högt medeltal 211 m³sk per ha. Trädslagsblandning om 57 % tall, 31 % gran och 12 % björk. Något ojämn åldersfördelning med skog i de flesta åldrar. Viss tyngdpunkt på gallringsskogar, 42 % av arealen är G1:or och 37 % av arealen är skog i åldrarna 40 - 59 år.

Markförhållanden och bonitet är överlag goda med vissa delar magrare mark med berg i dagen. Av den produktiva skogsmarksarealen är 93,2 % (28,6 ha) frisk och 6,8 % (2,1 ha) fuktig. Terrängen är bitvis blockig och kuperad men större delen är lättframkomlig. Marken är åtkomlig med åkerväg fram till fastighetsgräns och möjlighet att förbättra gräsväg som finns mellan åkermarken och skogen för att öka tillgängligheten.

På fastigheten är 2 avdelningar, totalt 2 ha, föreslagna som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte). Det motsvarar 6,5 % av den produktiva skogsmarken.

Det finns två avverkningsrätter tecknade. Se vidare under rubriken Avverkningsrätter.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. Dock kommer det finnas markberednings- och planteringsbehov av av 2 avdelningar, sammanlagt 2,4 ha, efter att planerade avverkningsåtgärder är utförda.

I planens första period finns 3 avdelningar, sammanlagt 1,8 ha, föreslagna för röjning, och 8 avdelningar, sammanlagt 10,9 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Avverkningsrätter

Det finns två avverkningsrätter tecknade med Mellanskog som nyttjanderättshavare. Det gäller granbarkborreavverkning med en gallring av ett större område av avdelning 7 och ett mindre område i avdelning 11, samt en föryngringsavverkning av avdelningarna 16 och 22. Skogsbruksplanens volym är justerad som om åtgärderna är utförda. Säljaren förbehåller sig intäkten från samtliga åtgärder.

Inägomark

På skifte 2 finns 8,8 ha åkermark. Enligt taxeringsinformationen är det normal avkastning och kvalitet på åkermarken. Avviker max 30%. Dränering: Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1.

För åkermarken finns ett flerårsavtal avseende ekologisk produktion (2020) samt skyddszon mot dike (2023).

Arealen täckdikades enligt plan från Länsstyrelsen under 1986 och markkartering utfördes runt 1984.

Arrende

Åkermarken är för närvarande utarrenderad på ett 1-årigt skriftligt arrendeavtal. Arrendatorn övertog vid tillträdet de fleråriga blockbundna miljöstödsåtaganden avseende arrendestället som jordägaren innehar. Nya fleråriga miljöstöd får sökas efter samrådan och skriftligt godkännande av jordägaren. Jordägaren förbinder sig att övertaga arrendatorns eventuella fleråriga blockbundna miljöstödsåtaganden avseende arrendestället vid arrendeförhållandets slutliga upphörande. ( Skyddszon mot dike till år 2021). Jakt ingår inte i arrendet.

Arrendet ger i dagsläget en årlig intäkt om 20 000 kr. Arrendeavtalet ska sägas upp senast 31/4 för att upphöra på avträdesdagen 31/12 2020.

Stödrätter

Stödrätter finns för 8,87 ha. Ersättningsrätten skall överföras vederlagsfritt till ny köpare/markägare vid arrendets upphörande.

Byggnad

Vid åkerkanten på skifte 2 finns en äldre och enklare lada, timrad konstruktion på plint med tegeltak.

Jakt

Fastigheten är ansluten till Simtunaortens Kronhjorts-och Älgskötselområde (KÄSO). Småviltsjakt via Frösthults Jaktklubb samt del i det större älgjaktlaget, Marbyskogens jaktlag. Älg- och kronhjortsjakten sker som samfälld jakt och jaktlaget fogar över ett ca 3 500 ha stort markområde, varav 1 800 ha är skogsmark.På området finns det gott om kronhjort och vildsvin.

Ny ägare övertar fastighetens rättigheter och skyldigheter i nämnda KÄSO. Jakträtten är upplåten med ett muntligt avtal som löper årligen från augusti till augusti.

Naturvärden

På fastigheten finns det 1 sumpskog registrerad. Avdelning 22 i skogsbruksplanen är påverkad. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Mantal

Fastigheten har 1 1/4 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Dessutom skattetal i annat skifteslag: Frösthults-Skensta, 1 mantal

Endast de mantal som behövs för förrättningens genomförande skall ingå.

Forn- och kulturlämningar

På den del av fastigheten som försäljningen gäller finns 4 övriga kulturhistoriska lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. De består av 2 gränsmärken, en fyndplats (stenyxa) och en bebyggelselämning i form av husgrund. Inga fornlämningar fanns registrerade. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Delförsäljning

Försäljningen gäller del av fastighet. Området kan troligen bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljarna för och ansökan är inskickad. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningen.

Inteckningar

Fastighetsdelen säljs fri från lån, inskrivningar och inteckningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter