Skogsfastighet

Skog Mönsterås/Grimhult, 36 ha

Högstbjudande

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 20 mar, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,6 ha
Skogsmark
35,3 ha
Skogsimpediment
0,8 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
5 938 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Mönsterås Grimhult 1:17

Adress

Grimhult Fliseryd

Om fastigheten

Grimhult 1:17

Skogsmark i ett väl arronderat skifte om 36 ha med ett virkesförråd om cirka 5 900 m³sk.
Fastighetens skogsareal innehåller till stor del skog i huggningsklassen S2.
Välskötta och lättbrukade bestånd med bra skogsproduktion.
Goda möjligheter till jakt.
Inga byggnader.

Utgångspris: 3 500 000 kronor.

Försäljningssätt: Bud senast 2020-03-20 kl. 16:00.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens skogstillstånd redovisas i bifogad skogsbruksplan som är upprättad av Mattias Johansson, LRF Konsult, under februari 2020.

Fastighetens skogsareal är 35,2 ha. Skogsmarken kännetecknas av lättbrukad tallmark med god tillväxt.
Virkesförrådet som är bedömt till 5 900 m³sk utgörs till stor andel av äldre skogar, S2 bestånd. Cirka 3 750 m³sk finns i huggningsklasserna S1 och S2 med i huvudsak talldominerande bestånd. Medelboniteten är uppskattad till 5,4 m³sk/ha. Den huvudsakliga skogstypen är barrskogsbestånd med en åldersklassfördelning som skapar bra möjligheter för en god avkastning.

Goda möjligheter för skogsskötsel och skogsproduktion samt bra drivningsförhållanden.
Fastighetens vägar ger tillgänglighet till skogsskiftet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning
gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt.
Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa.
Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år.
På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Sedvanliga jaktmöjligheter för området på älg, rådjur, vildsvin m.m.
Jakten tillgänglig 2020-07-01.

Forn- och kulturlämningar

I norra delen av avdelning 1 finns fornminnen.
På några ställen finns spår efter tidigare odling i form av bland annat rösen.
Dessa skall aktas vid åtgärder i skogen.

Vägar

Brukning/underhåll och användning av aktuella skogsbilvägar enligt bifogat kartmaterial.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningskostnader, lantmäterikostnader och lagfartskostnader betalas av köparen.
Köparen skall tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid en eventuell förrättning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har före köpet tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.
Köparen har informerats om vad det innebär att han enligt 4 kap 19 § 2 stycket jordabalken har undersökningsplikt.
Köparen har beretts möjlighet att besiktiga fastigheten och godtar härmed fastighetens skick.
Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel och brister i fastigheten.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark.
Sedvanlig hänsyn till skog, jakt och naturvårdsintressen.

Vägbeskrivning

Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter