fbpx

Skogsfastighet

Skog med vindkraftsintäkter

Utgångspris

8 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 12 maj kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
61,0 ha
Skogsmark
49,4 ha
Skogsimpediment
0,5 ha
Inägomark
9,6 ha
Övrigmark
1,5 ha
Virkesförråd
10 807 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

NÄSSJÖ MALMBÄCKS-BERG 1:4, 1:5

Om fastigheten

Fastigheterna Nässjö Malmbäcks-Berg 1:4 och 1:5 är belägna ca 1 mil väster om Nässjö och omfattar 61 ha, varav 49 ha skog.
Jakträtten är skriftligt upplåten t.o.m. 15/9 2022. På fastigheterna finns två vindkraftverk som ger intäkt om ca 80 000 kr per år. Skogen är virkesrik med ett totalt virkesförråd om 10800 m³sk, motsvarande 219 m³sk/ha. Byggnader saknas så när som på en ängslada.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ängslada

Ängslada belägen på norra skiftet. Stomme och fasad av trä och tak av plåt. Området är kulturhistoriskt intressant med ett flertal ängslador (se även under rubrik "Historik/kuriosa").

Övrig mark

Två vindkraftverk finns på fastighetens östra delar. Anläggningarna/byggnaderna är taxerade som "hus på ofri grund". Vindkraftverken ägs av Fredriksdals Energi AB (Stena Renewable AB).

Övrig mark

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen har upprättats av Södra i januari 2019. Virkesvolymen har räknats upp med två års tillväxt och avdrag om 240 m³sk har gjorts för avverkning av vindfällen och barkborreträd. Avdragen volym har fördelats på enstaka slutavverkningsbestånd. Enligt planen uppgår den totala skogsmarksarealen till 49,4 ha med ett totalt virkesförråd om ca 10800 m³sk. Detta ger ett genomsnittligt virkesförråd om 219 m³sk/ha. Av den totala virkesvolymen finns ca 7100 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Gran är det klart dominerande trädslaget med 96% av virkesvolymen.
Medelboniteten är beräknad till 7,8 m³sk/ha/år. Följs åtgärdsförslagen enligt skogsbruksplanen är den löpande tillväxten f.n. ca 220 m³sk/år.
Avdelning 4 berörs av nyckelbiotop.

Jakt

Jakträtten är skriftligt upplåten i femårsperioder mot 2000 kr/år (exkl. moms) fram till 2022-09-15.

Inägomark

Jordbruksmarken är muntligt upplåten mot 2500 kr/år (exkl moms). Huvuddelen av inägomarkens areal (9,8 ha) består av åker.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns två vindkraftsverk, som ingår i en vindkraftspark. Området för vindkraftverken är upplåten genom arrende. Den årliga avkastningen (arrendeintäkter etc) uppgår till ca 80 000 kr/år (avser ett femårssnitt). Nyttjanderättsavtalet slöts år 2010 och löper fram till år 2038.

Fiske

Fastigheterna har gräns i Rummaån och Myrbäcken (vid de norra utskiftena) med ev. möjlighet till fiske.

Historik/kuriosa

Den nuvarande ägarsläkten kom till gården 1891. I mitten av 1910-talet fanns det en arbetshäst och två oxar för arbetet på gården. I ladugården, som var byggd 1902, fanns det tre kor, ett tiotal får, tre grisar och sexton höns. På gården odlades det mest havre (2 hektar) och potatis (2 750 kg), men även en del höstråg och foderrotfrukter samt lite vete. Dessutom odlades och skördades det en del lin och linfrö på gården. Höskörden kom främst från naturlig ängsmark, som användes för slåtter.
Gårdsbyggnaderna låg något hundratal meter in från byvägen. Den raka vägen in mot gårdshusen kantades av en allé av stora vackra askträd. I den stora trädgården växte många körsbärs- och äppelträd, som gav mycket frukt och bär på sensommaren. En ny mangårdsbyggnad byggdes upp på gården 1921, men brann ner och revs 1967. Tillsammans med det nedbrunna bostadshuset revs även ladugården och övriga ekonomibyggnader efter branden. Ett stall fanns kvar in på 1990-talet. Sedan branden 1967 är den vackra gården i Berg obebodd. Spåren och resterna av husgrunden, trädgården, vattenbrunnen och ladugårdsplanen går ännu att se.

Björkholmen i Berg
Från gården i Berg går en smal skogsväg en knapp kilometer in genom den täta granskogen. Där öppnar sig plötsligt en liten ljus glänta i skogen på en höjd med vacker ängs- och hagmark. Platsen heter Björkholmen och ligger på 350 meters höjd över havet. Här låg redan på 1800-talet ett litet torp. Mitt i den öppna gläntan mellan åkertegarna sticker det upp en liten åkerholme, där resterna efter boningshuset ligger. Här finns spåren av grunden, en spismur med synligt tegel, brunn och även en källare en bit bort.
Runt hustomten växer det fortfarande några gamla körsbärsträd och kanske också något äppelträd tillsammans med andra lövträd och några övergivna vinbärsbuskar. Åkerholmen omgärdas än idag av slåtterängar med mängder av vilda sommarblommor. På ängarna finns det rikligt med odlings- och röjningsrösen. Denna högt belägna och vackra plats är Björkholmen.
Redan på 1800-talet gick det en skogsväg från gårdarna i Berg genom Björkholmen och vidare till några områden med åker- och ängsmark.

Rumängen
Till gårdarna i Berg hör också ett område på avstånd från byn, som kallas för Rumängen (”Rummera” i folkmun). Det är en värdefull naturmiljö som ligger nordväst om Berg och nära Norra Hiarum utmed Rummaåns lopp. Det är ett gammalt uppodlat kulturlandskap av brukad öppen ängsmark och även hagmark. Förr i tiden gick landsvägen mellan Jönköping och Kalmar förbi detta område. Området bestod av ett tiotal långsmala utskiften sida vid sida som ägdes och brukades av bönderna från Berg. Här hade de egna ängslador (Rommalada) som fylldes med hö från slåttern av ”Rummera” och blev förvaringsplats för vinterfodret. Ängsladan på Rumängen är den enda av gårdens egna byggnader som fortfarande finns kvar. Rumängen med sina ängslador är idag en bevarad kulturmiljö med riksintresse.

Vägbeskrivning

Från Nässjö kör mot Malmbäck. Efter Fredriksdal (ca 4 km) sväng höger mot Finntorp. Fortsätt knappt 4 km och sväng höger (skylt "Berg 1"). Efter ca 300 m når man fastigheten.

Från Jönköping kör väg 40/31/47 mot Nässjö. Vid Forserum tag av mot Finntorp/Malmbäck. I Finntorp kör mot "Stolpen". Fastighetens norra delar nås efter knappt 5 km.

Se vidare bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 12 maj kl 17:00

Utgångspris: 8 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter