fbpx

Skogsfastighet

Skog med fina jaktstugor

Utgångspris

2 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 25 Nov kl 13:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
43,0 ha
Skogsmark
39,1 ha
Myr/kärr/mosse
2,7 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
1,1 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

FALUN BENGTSHEDEN 7:1 och 49:4

Om fastigheten

Skogsfastigheter om 39 ha produktiv skogsmark kring Svärdsjö. Fyra skiften ligger samlat vid Gullberg och ett större skifte ligger vid Alderristjärn söder om Vintjärn. Virkesförråd om 5 800 m³sk, varav ca 1 000 m³sk är avverkningsbart. Beräknad bonitet 5,8 m³sk/ha/år. Vid Alderristjärn hittar du en liten skogstomt med två jaktstugor vid vattnet. En lugn och avskild plats där du kommer nära naturen. Jakträtt i Bengtshedens VVO om 6380 ha ingår.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: Bengtsheden 7:1 omfattar 40,07 ha och Bengtsheden 49:4 omfattar 1,8562 ha. Totalt 41,93 ha
Areal enligt fastighetskarta: 43,08 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 43 ha

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2013. Planen är sedan ajourhållen av Billerud Korsnäs och framskriven till och med 2021 i programmet PC Skog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 39 ha. Virkesvolym om ca 5 800 m³sk, varav ca 1 000 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 73 % tall, 23 % gran och 4 % löv. Medeltal 149 m³sk/ha. Åldersfördelningen i relativt jämn vid sidan av en stor andel medelålders skog där 38 % av den produktiva skogsmarken är inom åldersintervallet 40-49 år. Beräknad medelbonitet 5,8 m³sk/ha/år.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jaktstugor vid Alderristjärn

På Bengtsheden 7:1 uppe vid Alderristjärn hittar du en avskild glänta med två stugor, uthus och vedbod. Egen brygga och båtplats i tjärnen. Stugorna saknar vatten och el i all sin enkelhet. En fin plats för att luta sig tillbaka på farstubron och koka en kopp kaffe på den öppna spisen med blicken ut över vattnet och skogen.

Byggnaderna säljs i befintligt skick och kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Forn- och kulturlämningar

På Bengtsheden 7:1 går en gammal vägbank som sträcker sig i västra kanten av skifte 3. Vägen är registrerad som övrig kulturhistorisk lämning av Riksantikvarieämbetet. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastigheterna ingår i Bengtshedens Viltvårdsområde (VVO) om 6 380 ha. Kontaktperson Thomas Wiik. Varje påbörjat 50 ha ger en jakträtt.

Fiske

Fastigheten ligger inom Svärdsjö-Ågsjöns fiskevårdsområdesförening (FVOF) kontaktperson Göran Eriksson. Svärdsjö-Ågsjöns FVOF är beläget öster om Svärdsjö i Dalarna, ca 30 km från Falun. Mitt i området ligger Ågs Bruk. Det finns gott om sjöar och vattendrag inom området.

Mer information och kontaktuppgifter på hemsidan
https://www.svardsjo-agsjonfiske.se/Sjoar.html

Samfälligheter

Fastigheten har del i ett flertal samfälligheter, gällande vägar, båtplatser m.m. vilka är inte vidare utredda då de bedöms ha ett oansenligt värde.

Med fastigheten följer även en andel i Falun Svärdsjö Besparingsskog S:1. (0,085121% respektive 0,016741 %). Besparingsskogen har en årlig utdelning till fastighetsägaren. Beloppet varierar och de senaste åren har utdelningen till fastighetsägaren varit i storleksordningen 8000- 12 000 kr totalt för båda fastigheterna. Läs mer på hemsidan http://www.svardsjobesparingsskog.se/.

Rättigheter och belastningar

Fastigheterna belastas av två ledningsrätter för starkström.

Vägar

Fastigheterna har del i Falun Hillersboda GA:3 som förvaltas av Hinsen-Hinsnäsets vägsamfällighet. Vägavgift betalas årligen till samfälligheten.

Fastigheterna har även del i Falun Hillersboda GA:5 som avser vägen upp till Gullberg och i Getbergsvägen (2,70 %).

Inteckningar

Bengtsheden 7:1 och 49:4 är samintecknade. Det finns två pantbrev med ett totalt belopp om 1 161 000 kr uttagna i fastigheterna. Fastighetens säljs fri från lån och pantbreven överförs på köparen vid tillträdet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 25 Nov kl 13:00

Utgångspris: 2 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter