Skogsfastighet

Skog med fäbodstuga i Norder Icksjö

Högsta bud

690 000 kr

Högstbjudande: 900 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,6 ha
Skogsmark
13,6 ha
Myr/kärr/mosse
5,9 ha
Betesmark
0,1 ha
Virkesförråd
2 865 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ORSA STENBERG 17:6

Adress

Norder-Icksjö 11 79492 Orsa

Om fastigheten

Skogsfastighet med fäbodstuga i Norder-Icksjö utanför Orsa. Totalt ca 19 ha varav ca 13 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2800 m³sk. Ett mindre skifte i byn med utsikt över Orsasjön. Andel i Orsa Besparingsskog som ger bidrag till bl.a. skogsvård, vägar och viss djurhållning. Jakträtt inom Orsa södra viltvårdsområde om ca 14000 ha. möjlighet till jakt på Orsa Besparingsskog.

Försäljningssätt: Öppen budgivning

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning (se karta) eller på Ludvig & Co hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

En skogsbeskrivning upprättades över fastigheten i augusti 2018 av Jerker Axelsson. Enligt den omfattar skogsmarken ca 13,6 ha med ett virkesförråd om ca 2 865 m³sk. Åldersfördelningen är i huvudsak yngre gallringsskog. Medelboniteten är uppskattad till ca 5,4 m³sk per ha och år.

Skogsbeskrivningen är upprättad med gängse metoder för skogsinventering och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbeskrivningen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

I Norder-Icksjö omfattas avdelningarna 20, 21, 22, 23, 24, 25 av ett område klassat som fäbodområde av riksantikvarieämbetet, även avdelningarna 20 och 26 berörs av detta område. Inga ytterligare höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Fäbodställe

På fastigheten finns ett fäbodställe med en stuga och ett uthus i Norder Icksjö. Vatten hämtas ur en grävd egen vattenbrunn lite längre ned på fäodskiftet.

Jakt

Jakträtt inom Orsa södra viltvårdsområde om ca 14000 ha. Kontaktperson för jakten är Lars-Åke Hanser 0250-353 07. Fastigheten ger möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Se http://www.orsabesparingsskog.se

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa fiskevårdsområde: http://www.ofvo.nu

Friskrivningsklausul

Fastigheten kommer säljas med en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Fastigheten säljs i det skick den är i på kontraktsdagen. Säljaren kommer inte utföra ytterligare städning. Senast på tillträdesdagen ska säljaren ha tagit bort all lös egendom som inte ingår i köpet.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 3 700 kronor och för juridisk person 5 700 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 30 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter