fbpx

Skogsfastighet

Skog, jakt- och fiske i Strand, Strömsund

Högstbjudande

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 17 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
145,0 ha
Skogsmark
132,5 ha
Myr/kärr/mosse
12,0 ha
Berg/hällmark
0,1 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
13 513 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND STRAND 2:50

Adress

Strömsund Strand 2:50

Om fastigheten

Fastigheten är belägen cirka 10 kilometer norr om Strömsund med en totalareal om 145 hektar, varav 132,5 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 13 500 m3sk med övervägande andel tall.
Fastigheten erbjuder goda möjligheter till jakt i älg- och björnrika marker, rekreation samt en god skogsproduktion. Fastigheten ingår i Strands Viltvårdsområde som omfattar ca 6 600 ha, vilken i sin tur ingår i Ahlströms älgskötselområde. Småviltsjakten får bedrivas över hela viltvårdsområdets areal. All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen per den 1/7-2022.
Se gärna bifogad flygfilm!
Strömsund Strand 2:50 har fiskerätt: Anm: ANDEL FÖR 11/440 MANTAL I BYNS OSKIFTADE FISKE OCH I SKATTEFISKET I STORSJOUGDEN. Se mer under rubriken fiske.
Detta innebär också att en köpare har rätt att uppföra en fiskestuga på av samfällighetsföreningen anvisad plats inom samfällighetsområde vid sjön Storjougden i Frostviken.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2021 av Kalle Lennartsson Skogsinventeringar. Enligt skogsbruksplan omfattar den produktiva skogsmarken 132,5 hektar med ett uppskattat virkesförråd om totalt 13 513 m³sk, varav ca 5 200 m³sk är slutavverkningsmogen skog i huggningsklasserna S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 4,8 m³sk per hektar och år. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.
Foto och flygfilm av Kalle Lennartsson Skogsinventeringar.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Strands Viltvårdsområde som omfattar ca 6 600 ha, vilken i sin tur ingår i Ahlströms älgskötselområde.
Höstens älgtilldelning är 9 vuxna och fritt antal kalvar och för full köttlott krävs 200 ha mark. För markägare med mark under 200 ha finns möjligheten att arrendera upp resterande till 200 ha för ett hektarspris motsvarande SCA:s arrendepris i området, vilket i år är ca 20 kr/ha. Småviltsjakten får bedrivas över hela viltvårdsområdets areal.

Fiske

Strömsund Strand 2:50 har fiskerätt: Anm: ANDEL FÖR 11/440 MANTAL I BYNS OSKIFTADE FISKE OCH I SKATTEFISKET I STORSJOUGDEN.
Detta innebär också att en köpare har rätt att uppföra en fiskestuga på av samfällighetsföreningen anvisad plats inom avgränsat samfällighetsområde vid sjön Storjougden, Svansele S:1. Se bifogad översiktskarta.

Byggnader

Inga byggnader ingår i försäljningen.

Vägar

Köparen övertar fastighetens andelar i skogsbilvägar.

Naturvärden

På fastigheten finns en sumpskog registrerad. Merparten av sumpskogen är i skogsbruksplanen registrerad som myr. Mindre delar av avdelning 6 och 7 berörs också. (Källa: SeSverige & Skogsbruksplanen)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- och kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige)

Arealuppgifter

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 4 000 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Mats Kullström, tel 063-157160, e-mail mats.kullström@ludvig.se, tillhanda senast den 17 december 2021. Använd gärna bifogad anbudsblankett med konkret anbud.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 17 Dec

Högstbjudande: 4 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter