fbpx

Skogsfastighet

Skog & Jakt i Norrtälje

Visning

  • Besök gärna fastigheten på egen hand.

    Det är en ren skogsfastighet utan bostadsbyggnader.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.
    Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
    Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,9 ha
Skogsmark
38,5 ha
Skog med restriktion
14,4 ha
Virkesförråd
3 900 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av NORRTÄLJE NORRHENNINGE 2:11 (2) och 2:14 (3).

Adress

Ålavägen 76298 Edsbro

Om fastigheten

Söker du nya jaktmarker i Norrtälje kan detta vara ett bra alternativ för att komma in i ett jaktlag och älgskötselområde. Två skogsskiften i Edsbro söker ny ägare. Bra framtida tillväxt, gott om vilt med älg, rådjur, enstaka dov, och mycket vildsvin. Jaktkoja finns. Vi förmedlar två separata skiften i två olika fastigheter med samma fastighetsägare. Fastigheterna är idag samtaxerade. Enligt lasermätning av skogsvolymen på 36,8 hektar finns knappt 4 000 m³sk. Överlåtelse är tänkt genom fastighetsreglering i första hand till annan skogsfastighet i Norrtälje.

Skogen ligger drygt 10 km från Edsbro eller Skebobruk. , Drygt 30 km från Rimbo eller Norrtälje och 90 km till Stockholm.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

Inledning

Ludvig & Co har fått förtroendet att förmedla en två skiften skogsmark i Norrhenninge, Ununge, Norrtälje. Sigtuna Norrhenninge 2:11 (2) om 23 hektar och 2:14 (3) om 29 hektar varav 14 hektar är naturreservat.

Skiften överlåts i huvudsak via fastighetsreglering till annan skogsfastighet i Norrtälje. Det finns ingen bedömning om den totala arealen kan bilda en egen fastighet. Fastighetsdelarna säljs utan sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning (pantbrev).

Köparen står för samtliga förrättningskostnader om överlåtelse sker genom fastighetsreglering.

Skogsuppgifter

Finns ingen skogsbruksplan upprättad. Volym är uppskattat från lasermätning utförd i april 2021 från totalt 36,8 ha.

Skogsvård

Röjning är utförd av TJ Skog hösten 2021 enligt karta.
Område 1 gjordes hösten 2020. En andra röjning i detta bestånd.
Område 2 gjordes hösten 2021. Första röjning för beståndet.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Edsbro Älgskötselområde med mark på uppskattat 1 000 hektar.
På fastigheten finns rådjur, älg, enstaka dovvilt, vildsvin och småvilt. Befintliga åtlar och jakttorn tillhör jaktlaget.
Jakten är inte utarrenderad.

Framtida byggrätt

Finns ingen uppgift på hur Norrtälje kommun ställer sig till bygglov på respektive skifte.

Samfälligheter

Det finns fler samfälligheter registrerade på fastigheterna men bedömningen är att en ska ingå helt eller delvis i överlåtelsen, NORRTÄLJE NORRHENNINGE S:6. Finns eventuellt möjlighet till andel i fiskesamfällighet i NORRTÄLJE NORRHENNINGE FS:12 (Mörtsjön) och NORRTÄLJE NORRHENNINGE FS:13 (Stora Grönsjön).

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns tre registrerade naturvärden varav två nyckelbiotoper och Norrhenninge naturreservat. Skogens Pärlor, Skogstyrelsen.

Nyckelbiotoper

Vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering har två nyckelbiotoper (sammanlagt cirka 12 ha) avgränsats inom det föreslagna naturreservatet. Tillsammans utgör dessa områden ungefär 82 % av reservatet.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade forn- eller kulturlämningar.

Gemensamhetsanläggning

Fastigheten ingår i Norrtälje Norrhenninge Ga:2 med en årsavgift 1 140 kr/år för skogsvägen.

Fastighetsgränser

Säljaren ansvarar inte för att markera fastighetsgränser, använd med fördel gårdskarta för platsangivelse i fält via google maps.

Visning

Besök gärna fastigheten på egen hand.

Skogsfastighet med jaktstuga.

Fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Naturreservat

Norrhenninge naturreservat består av en olikåldrig flerskiktad gran- och aspdominerad skog. Det finns många gamla träd av både gran och asp. Vissa granar är över 160 år gamla. Många av de gamla senvuxna granarna har riklig förekomst av hänglavsflora Det finns även visst inslag av björk, al och gammal tall. Området är småkuperat med insprängda odikade fuktdråg. Marken är delvis kalkhaltig. Död ved är ojämnt spritt, men delvis rikligt förekommande. Naturvärdena är knutna till gammal gran, gammal rötskadad asp med delvis uthackade bohål, död ved i olika nedbrytningsstadier, kalkhaltig jordart, fuktig stabil sumpskogsmiljö, intressant kryptogam- och kärlväxtflora. Biotopen utgör också en värdefull fågelmiljö. I området observerades tjäder, järpe och färska hackmärken efter tretåig hackspett.

Vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering har två nyckelbiotoper (sammanlagt cirka 12 ha) avgränsats inom det föreslagna naturreservatet. Tillsammans utgör dessa områden ungefär 82 % av reservatet.

Skattetal

Skattetal för respektive skifte är inte fastställt, skattetal för bägge fastigheterna är 1/16.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Juridisk person kräver förvärvstillstånd (4 600 kr i ansökningsavgift).

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Friskrivning

Respektive skifte säljs med en så kallad friskrivningsklausul där köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad efter lasermätning och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Skogsfastighet (lantbruksfastighet)

Att vara ägare till en lantbruksfastighet är att vara företagare. Det spelar i princip ingen roll hur liten verksamhet du har eller hur liten fastigheten är - du bedriver ändå näringsverksamhet. Alla enskilda näringsidkare är skyldiga att bokföra intäkter och kostnader i näringsverksamheten och att avsluta varje år med ett bokslut. Många fastighetsägare upprättar ett förenklat bokslut men om din omsättning överstiger 3 miljoner kronor skall räkenskapsåret avslutas med ett årsbokslut.

Moms
Som näringsidkare skall du vara registrerad för moms hos Skatteverket. Om din näringsverksamhet har en omsättning som understiger 1 miljon (exklusive moms) kan du redovisa din moms en gång per år. Du måste lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om du inte har någon moms att redovisa.

Vägbeskrivning

Norrhenninge ligger omedelbart väster om Åla, 2,5 mil nordväst om Norrtälje tätort. Använd med fördel vår länk till gårdskartan som visar positionering i fält via google maps.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter