Skogsfastighet

Skog istället för aktier? Ganthem

Högsta bud

1 900 000 kr

Högstbjudande: 2 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
89,6 ha
Skogsmark
85,3 ha
Skogsimpediment
3,1 ha
Övrigmark
1,2 ha
Virkesförråd
5 000 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Gotland Ganthem Kumble 1:12

Adress

Ganthem Kumble Ganthem

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 88 ha fördelat på 4 skiften. Mycket ungskog på tillväxt och virkesförrådet är idag i grova drag omkring 5 500 m³sk. Boniteten är bedömd till 3,6 m³sk per ha enligt skogsbruksplan från Mellanskog, vilket är normalt för Gotland. Det finns en dom från år 2012 som medger uppodling av ca 19 hektar skog till åker. Skogsfastigheter är ofta en bra långsiktig investering.

Fastigheten säljs i första hand i sin helhet men vid en bra helhetslösning kan det även bli aktuellt att sälja skiftena var för sig.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Inventering gjord 2012 av Thomas Johansson på Mellanskog. Skogsbruksplanen är därefter framräknad 2017-09-27 av Mellanskog, dock utan fältbesök. 85,3 ha produktiv skogsmark med en medelbonitet om 3,6 m³sk per ha. Stor spridning i bonitet från T12 till flera avdelningar med T20 & T22. Virkesförrådet bedömdes till omkring 5 000 m³sk år 2017 och efter uppräkning för tillväxten borde virkesförrådet idag ligga på omkring 5 500 m³sk. Hög andel ungskog där ca 70 % är under 30 år. 92 % tall, 6 % gran samt 2 % lövskog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den så kallade 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Uppodling

Det finns en dom från år 2012 som medger uppodling av ca 19 hektar skog till åker. Kontakta mäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Fastighetsgränser

Skiftets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 kr.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 4 registrerade fornlämningar enligt fastighetsutdrag. Stensättning, gravfält, hägnad och vallanläggning.
Se mera om fornlämningarna på: https://app.raa.se/open/fornsok/

Försäkring

Skogen är försäkrad hos Dina Försäkringar.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för köparen.

Naturvärden

Inga registrerade nyckelbiotoper enligt skogsbruksplanen. Avdelningarna 72, 79 och 90 är avsatta för naturvård. Äldre sump- och blandskogar med låg bonitet.

Dikningsföretag

Fastigheten har del i Tall-Holmmyrars vattenavledningsföretag från år 1972. En utdebitering under de senaste 10 åren. Okänd andel.

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Ta gärna hjälp av den aktiva gårdskartan som du finner via hemsidan ludvig.se

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter