Lantbruk

SÅLD

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
47,1 ha
Skogsmark
38,7 ha
Skogsimpediment
8,4 ha
Virkesförråd
2 549 m3sk
Boyta
88 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖSTERSUND RINGSTA 1:27 (skog)

Adress

Ringsta 836 92 Lit

Om fastigheten

Obebyggt skogsskifte i Ringsta norr om Lit. Skiftet har en areal om ca 47 hektar varav ca 38,7 är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 2 500 m³sk. Jakt i älgskötselområde samt kronskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-10 av Folke Lindblom, PF-planer. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 38,7 ha med ett virkesförråd om 2 549 m³sk varav majoriteten utgörs av skog i huggningsklass R2 samt S2.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga avdelningar som klassats som nyckelbiotoper eller är naturvärdesklassade enligt Skogsstyrelsen.

Två avdelningar är föreslagna som NO-bestånd.

Jakt

Fastigheten ingår i Långandalens Älgskötselområde om ca 110 000 ha. I dagsläget är jakten på fastigheten fri. Möjlighet finns att ansöka om att ansluta fastigheten till Ringsta jaktlag.

Fastigheten ingår även i Södra Långans kronhjortsskötselområde. Kronskötselområdet är för närvarande på ungefär 51 000 ha. Jakten bedrivs som avlysningsjakt.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastigheten Östersund Ringsta 1:27 om ca 47,15 ha. Området kommer att bilda egen fastighet genom avstyckning. Säljaren har skickat in ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet.
Säljaren står kostnaden vid avstyckning.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Vägar

Fastigheten ingår i Ringstalidens vägsamfällighet.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig anbudsgivning.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt anbud eller hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan anbudsgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt ska vara Ludvig & Co inkommet tillhanda senast 2020-12-10. Antingen via post till Ludvig & Co, Mikael Sillerström, Rådhusgatan 46, 831 34 Östersund, märk kuvertet med "Ringsta 1:27, Skogsskifte" eller mail till mikael.sillerström@ludvig.se.

Visning

Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besiktiga och undersöka fastigheterna. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation, samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter