fbpx

Skogsfastighet

Skog i Orsa

Utgångspris

2 500 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
92,8 ha
Skogsmark
79,0 ha
Myr/kärr/mosse
11,3 ha
Inägomark
1,9 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Övrigmark
0,2 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Orsa Skattungbyn 7:5 mfl

Om fastigheten

Fyra skogsfastigheter i Orsa, på totalt 90 ha, varav ca 79 ha är produktiv skogsmark. Fastigheterna är fördelad på flera skiften där alla är belägna inom Skattungbyns skifteslag i Orsa kommun.

Virkesförrådet är beräknat till ca 6 900 m³sk, varav ca 1 100 m³sk är avverkningsbart. Medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk/ha/år.
Trädslagsfördelning tall 63 %, gran 28 % samt löv 9 %.

Fastigheterna har andel i Orsa Besparingsskog.

Möjlighet att lägga ett bud på samtliga fastigheter, ett bud på flera eller ett bud per fastighet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastigheter

Försäljningen omfattar fastigheterna:

Orsa Skattungbyn 7:5
Orsa Skattungbyn 58:3
Orsa Skattungbyn 59:5
Orsa Skattungbyn 177:1

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2016 av Jerker Axelsson. Skogsbruksplanen är uppräknad med tillväxt till och med 2019 i skogsbruksplaneprogrammet pcSkog. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 79 ha med ett virkesförråd om 6 900 m³sk varav 1 100 m³sk är avverkningsbar skog.

Brand
Fastigheten Orsa Skattungbyn 177:1 har drabbats av brandskada i framförallt avdelning 9 (budalternativ E), skogskarta 3. Virkesförrådet har inte nedräknats i avdelningsbeskrivningen på grund av skadan. Enligt preliminära uppgifter omfattar skadan ca 1 ha. Avdelningen är beskriven som 1,8 ha, 25år, tallskog, 54 m³sk/ha. Det bud som läggs avser fastigheten med befintlig skada.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns några mindre avdelningar med eftersläpande återväxtåtgärder (totalt ca 1,5 ha). Några av dessa områden är markberedda och har en notering om att de är delvis föryngrade. Fastigheterna ligger i ett lättföryngrat område så en godkänd självföryngring kan ha etablerat sig. Köparen övertar ansvar för återväxtåtgärder, röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.
Samtliga fastigheter har andel i Orsa Besparingsskog. För återbeskogningskostnader finns möjlighet att få bidrag på upp till 50 % från Besparingsskogen, se mer info under bidrag från Orsa Besparingsskog nedan.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Bidrag från Orsa Besparingsskog

Samtliga fastigheter har andel i Orsa Besparingsskog.
De bidrag som kan erhållas från Besparingsskogen för skogsmark är upp till 50 % av kostnaden för föryngring (markberedning sådd/plantor), röjning, motorsågskörkort, dikning, skogsbilvägar och lantmäterikostnader. Läs mer om bidragsreglerna på www.orsabesparingsskog.se/blanketter.
Besparingsskogen ger även bidrag till nybyggnation och sköter vissa skogsbilvägar, se mer under vägar nedan.

Samfälligheter

Samtliga fastigheter har andel i by och sockensamfälligheter.

Naturvärden

Fastigheterna berörs inte av nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden, enligt Skogsstyrelsen.

Vägar

I stort sett alla skogsbilvägarna som berör fastigheterna underhålls helt eller delvis av Orsa Besparingsskog. Vissa skogsbilvägar hålls öppna även vintertid. Även viss vinterväghållning av de mindre vägarna utförs av Besparingsskogen när någon markägare avverkar skog under vintern . För nybyggnation av skogsbilväg kan bidrag också erhållas från Orsa Besparingsskog. Mer information om vägar finns på Besparingsskogens hemsida, www.orsabesparingsskog.se/vagar.

Jakt

Samtliga fastigheter ingår i Skattungbyn - Torsmo Viltvårdsområde, 15 101 ha. Kontaktperson Anders Rosell, Burevägen 9, 794 93 Orsa.

Utöver detta har markägare även rätt att lösa jaktkort på högvilt och/eller småvilt på Orsa Besparingsskogs mark.
Areal 60 500 ha. Älg och björnjakt bedrivs i 16 jaktlag inom området. Småviltsjakt över hela området. Innehavet av fastigheterna ger en jakträtt i kategori 1 och 5 jakträtter i kategori 2 enligt uppgift från besparingsskogens hemsida. Läs mer på www.orsabesparingsskog.se/verksamhet/jakt-och-fiske

Forn- och kulturlämningar

Skattungbjörken, björk som inte fäller sina löv på vintern. Björken står i södra änden på åkerskifte tillhörande fastigheten Orsa Skattungbyn 177:1

Allt enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för alla köpare. Fastigheterna ligger i både omarronderingsområde och glesbygdsområde.

Förvärvstillståndet är kostnadsfritt om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom Orsa kommun.
För övriga är ansökningsavgiften för privatpersoner 4 600 kr och för juridiska personer som köper av fysiska personer eller dödsbo 7 100 kr.

Mäklaren hjälper till med ansökan.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheterna sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Bud kan lämnas på mail eller via post. Märk med referens "Bud Skattungbyn 177:1 mfl". Ange budalternativ, se nedan. Ett eller flera budalternativ kan anges.

Budalternativ

Budalternativ A.
Samtliga fastigheter, areal: ca 79 ha skogsmark (6 900 m³sk), inäga 1,9 ha, impediment 11,3 ha.
Utgångspris 2 500 000 kr
Fastigheter:
Orsa Skattungbyn 7:5
Orsa Skattungbyn 58:3
Orsa Skattungbyn 59:5
Orsa Skattungbyn 177:1

Budalternativ B.
Areal: ca 10,6 ha skogsmark (1 400 m³sk), inäga 0,3 ha, impediment 1,5 ha.
Utgångspris 440 000 kr.
Fastigheten Orsa Skattungbyn 7:5
Avdelningsbeskrivning: Budalternativ B, avdelning 1-20.
Skogskarta 1, 2, 5 och 7.

Budalternativ C.
Areal: ca 26,5 ha skogsmark (2 400 m³sk), inäga 0,1 ha.
Utgångspris 860 000 kr.
Fastigheten Orsa Skattungbyn 58:3.
Avdelningsbeskrivning: Budalternativ C, avdelning 1-33.
Skogskarta 6, 8, 10 och 11.

Budalternativ D.
Areal: ca 17,7 ha skogsmark (800 m³sk), impediment 3,0 ha.
Utgångspris 450 000 kr.
Fastigheten Orsa Skattungbyn 59:5.
Avdelningsbeskrivning: Budalternativ D, avdelning 1-29.
Skogskarta 4, 6, 12 och 13.

Budalternativ E.
Areal: ca 24,2 ha skogsmark (2300 m³sk), inäga 1,5 ha, impediment 6,8 ha.
Utgångspris 770 000 kr
Fastigheten Orsa Skattungbyn 177:1
Avdelningsbeskrivning: Budalternativ E, avdelning 1-37.
Skogskarta 3, 5, 6 och 9.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen har givits möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter