fbpx

Skog i Ölme, Kristinehamn

Utgångspris

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 4 mar

Anmäl intresse

  • Kolförråd 118 ton/ha

Om fastigheten

Drygt 100 hektar obebyggd mark i fint samlad ägofigur där fyra fastigheter med gräns till varandra ingår.
Marken är belägen inom det område som benämns Ölme Allmänning men som är uppdelad i egna fastigheter med äganderätt. Gräns i sjön Grytingens södra del.

Enligt skogsbruksplan är 75 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 500 m³sk. Talldominerade marker med en medelbonitet beräknad till 4,8 m³sk per ha.

Gemensam älgjakt, småviltjakt inom delsektion av vvo.

Välkommen att själv inspektera fastigheten och ta då gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta för att hitta rätt och för att följa med i skogsbruksplanen. Gå in på www.ludvig.se/fastigheter/ med din mobila enhet och klicka upp Gårdskartan så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KRISTINEHAMN MELLAN-RUDSBERG 1:6, NORRA RUDSBERG 1:6, TÖRSERUD 1:2, SÖDRA RUDSBERG 1:6

Adress

Söder om Grytingen 68194 Kristinehamn

Totalareal
113,4 ha
Skogsmark
75,2 ha
Myr/kärr/mosse
27,5 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Övrigmark
0,2 ha
Vatten
9,7 ha
Virkesförråd
10 597 m3sk
Total tillväxt/år
346 m3sk
Kolförråd/ha
118 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan ursprungligen upprättad i februari/mars 2022 av Rolf Ljungberg, SkogsRolf AB.
Denna har sedan räknats upp med tillväxt för de två tillväxtsäsongerna 2022/23.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 75,2 ha med ett totalt virkesförråd om 10 597 m³sk varav 5 057 m³sk är S1 och S2 skog. Beräknad medelbonitet är 4,8 m³sk/ha i snitt och årlig tillväxt om 346 m³sk/år i medel under planperioden (med hänsyn till föreslagna åtgärder).
Virkesförrådet är i medeltal 141 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där tall utgör 65%, gran 28% och löv 7%.
Avverkningsförslag under planperioden (2024-2033) är totalt 2 190 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 247 m³sk och gallring 943 m³sk.
För mer information se bilagd skogsbruksplan samt kartmaterial.

Jakt

Marken ingår i Ölme Allmännings viltvårdsområde som omfattar ca 2 400 hektar och som i sin tur ligger inom Ölmans Älgskötselområde och Kronhjortsskötselområde.
Här bedrivs gemensam älgjakt inom vvo:t och småviltjakten är uppdelad i fyra undersektioner där fastigheten som nu säljs ingår i den östra sektionen, sektion nr. 4. Inom "sin" sektion jagar man småvilt på egen hand om man vill.
Som ägare av mark inom viltvårdsområdet har man rätt att lösa ett jakträttsbevis per påbörjat 50 hektar.

Se bifogad karta för information om viltvårdsområdets läge och utbredning.
Röd linje visar ungefärligt läge på gräns till sektion 4.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade inom fastigheterna.

Källa: Skogsstyrelsen

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, naturvårdsavtal eller andra förhöjda naturvärden förutom sumpskogar i anslutning till myrar finns registrerade inom fastigheterna.
I skogsbruksplanen finns någon kolbotten och stenröse identifierad och utmärkt.

Källa: Skogsstyrelsen

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta.
Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans.
Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 117 ton kol totalt eller 1,40 ton kol per hektar.
Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 8 866 ton vilket motsvarar 32 487 ton CO2e.

Inteckningar

Inga inteckningar/pantbrev följer fastigheten. Finns ett förkommet skriftligt pantbrev om 3 000 sek som belastar Södra Rudsberg 1:6.
Dödning av detta är inledd.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom Ölme socken, Kristinehamns kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägsamfällighet

Fastigheterna som säljs har del i "Drågens vägsamfällighetsförening". Vägsamfälligheten hanterar den väg som sträcker mot norr från vägbommen.
Ingen årlig uttaxering sker utan endast vid behov i samband med åtgärder.
Senaste uttaxering var 2018 i samband med en större insats med upprustning av vägen som nu är i gott skick.
Försäljningsobjektets andel i vägsamfälligheten har varit 19,63%. Denna andel kommer framåt att vara något mindre i och med att stugan nu är avstyckad från fastigheten.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar.
Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.
Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till pågående jakt, grannar mm.

Vägbom i korsningen där vägen går upp mot S. Ötjärnen. Från bommen är det ca: 1 km att promenera tills man är strax öster om tjärnen och det är lämpligt att vika in i skogen mot öster för att komma fram till fastighetsgränsen. Från vägen är det då 200 meter in till fastighet.
Från bom är det ca 3 km väg till fastigheternas norra ände där vägen viker in på fastighet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 4 mar

Utgångspris: 4 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter