fbpx

Skogsfastighet

Virkesrik skog i Mora

Utgångspris

3 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 26 aug

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
82,7 ha
Skogsmark
67,8 ha
Myr/kärr/mosse
13,0 ha
Väg och kraftledning
1,5 ha
Skogsmark
0,4 ha
Virkesförråd
11 100 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA VIKA 357:4 & VINÄS 274:1

Om fastigheten

Två obebyggda skogsfastigheter väster om Mora. Totalt ca 83 ha varav ca 68 ha produktiv skog. Virkesförråd ca 11 000 m³sk, varav ca ca 9 300 m³sk är avverkningsbar skog.
Vika 357:4 består av tre lättillgängliga skiften. Vinäs 274:1 är ett litet skifte om ca 0,4 ha.

Fiske i fvof och jakt i Vika Bys VVO, Fulåbergs VVO och Vinäs VVO.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Fastigheten Mora Vika 357:4 är nybildad genom avstyckning.
I alla kartor och i skogsbilagan står den gamla fastighetsbeteckningen Vika 357:1 del av.

Arealuppgifter

Mora Vika 357:4
Total areal enligt skogsbruksplan: 82,3 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 81,53 ha
Enligt fastighetsregistret efter förrättningen: 81,4375 ha

Mora Vinäs 274:1
Total areal enligt skogsbruksplan: 0,4 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 0.39 ha
Enligt fastighetsregistret: 0,41 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i januari 2021 genom Billerud Korsnäs.
Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken ca 67,8 ha med ett virkesförråd om ca 11 020 m³sk varav ca 9 313 m³sk är avverkningsbar skog och består av 84% tall, 15% gran, 1 % löv. Beräknad medelbonitet 4,7 m³sk/ha/år.

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Mora Vinäs 274:1 är 0,4 ha och ligger inom ett registrerat naturvärde. Gammal tallskog med ett VF om ca 78 m3sk. Skogsuppgifter från inventering 2008, vilka uppräknats med tillväxt och avstämts mot Skogsstyrelsen laserdata.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om 2,3 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Naturvärden

Vika 357:4
Skifte 1 avdelning 8,13, 14 och 17 berörs delvis av registrerat naturvärde (N 10696-1996, barrskog)
Skifte 1 avdelning 21 är en registrerad nyckelbiotop (N 10630-1996, småvatten), är målklassad som Naturvård orörd NO i skogsbruksplanen.

Även skifte 2 avdelning 8 och skifte 3 avdelning 3 är målklassade som Naturvård orörd NO i skogsbruksplanen.

Vinäs 274:1
Fastigheten ligger inom ett registrerat naturvärde (N 7659-1996, barrskog), är målklassad som Naturvård orörd NO i skogsbeskrivningen.

(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Jakt

Vika 357:4 ligger inom Vika Bys VVO, ca 7 800 ha, och Fulåbergs VVO, ca 750 ha.

Vinäs 274:1 har en jakträtt för markägaren i Vinäs VVO, ca 5 200 ha. Läs mer under länk nedan.

Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlagen.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Mora-Våmhus Fiskevårdsområde, se länk längre ner för att läsa mer.

Samfälligheter

Fastigheterna har del i ett stort antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Vägar

Mora vika 257:4 har del i:
Vika ga:18, (skogsbilväg norr om Acksi, Sturedsvägen), förvaltas av Nya Sturedsvägens samfällighetsförening.
Vika ga:1 (Axivägar med bivägar), förvaltas av Axivägens samfällighetsförening.

Inteckningar och inskrivningar

Fastigheterna belastas inte av några inteckningar och inskrivningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Bilder

Bilderna i beskrivningen är exempelbilder.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 26 aug

Utgångspris: 3 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter